Formularz zgłoszeniowy - Spotkanie doradcze pt. Ochrona danych osobowych w kontekście wdrażania zadania publicznego
Spotkanie odbędzie się online 17 września (piątek) w godzinach 15:30 – 18:30. Prowadzący: EART Sp. z o.o.
Andrzej Rybus-Tołłoczko
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Łódzkie Centrum Obywatelskie, finansowanego budżetu Miasta Łodzi.
Imię i nazwisko
Nazwa organizacji/ grupy nieformalnej
Telefon kontaktowy.
Adres email (na ten adres prześlemy link na spotkanie)
W tym punkcie proszę wpisać pytania do prowadzącego; wymienić zagadnienia, które chcieliby Państwo by zostały poruszone na spotkaniu.
Wyrażam zgodę na:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu
W związku z realizacją projektu „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” realizowanym w ramach art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) przyjmuje do wiadomości, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: opus@opus.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a) utrwalenia i publikacji wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora, a także przekazywania informacji o prowadzonych działaniach w ramach projektu– art. 6 ust. 1 a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;
b) udziału w projekcie – art. 6 ust. 1 b RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat od czasu zakończenia projektu;
c) w celu wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora m.in. rozliczenie projektu – art. 6 ust. 1 c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat od czasu zakończenia projektu;
d) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia projektu.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Miasta Łódź oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia w tym do dostawców usług teleinformatycznych, do Facebook’a.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w projekcie. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, (ww. imię i nazwisko)
Wyrażam zgodę na:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Opus. Report Abuse