แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
สำนักวิทยบริการ จัดทำแบบสำรวจเพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สำนักวิทยบริการ จัดทำแบบสำรวจเพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการห้องสมุดในด้านต่างๆ
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดคลิกในช่องวงกลม ที่ตรงกับความเป็นจริง
1.1 สถานภาพผู้ตอบ *
1.2 สาขาวิชา
(ตอบเฉพาะนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร ข้ามไปตอบข้อ 1.4)
1.3 ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด *
1.4 ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดในด้านต่างๆ
โปรดคลิกในช่องวงกลม ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.1 มีเพียงพอต่อความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 มีเนื้อหาครอบคลุม/ตรงต่อความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 มีความทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 มุมการจัดแสดงภายในห้องสมุดมีความน่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
2. ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ใช้งานง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 เว็บไซต์ของห้องสมุดมีข้อมูลตรงตามความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 การค้นหาข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดจากภายนอกห้องสมุดสะดวกและรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านบริการห้องสมุด
3. ด้านบริการ
3.1 เวลา เปิด/ปิด ของห้องสมุดมีความเหมาะสม (08.00 - 17.00 น.)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 บริการยืม-คืนมีความสะดวกและรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 บริการให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุด มีประโยชน์และเข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 แบบฟอร์มการขอใช้บริการต่างๆ มีความชัดเจนและใช้งานง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านผู้ให้บริการห้องสมุด
4. ด้านผู้ให้บริการ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 มีความรู้ ความสามารถให้คำแนะนำการค้นหาข้อมูล เอกสาร และการใช้ห้องสมุดได้ชัดเจน ตรงตามความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้รับบริการมีปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 มีความเอาใจใส่ผู้รับบริการ และเต็มใจให้บริการ
น้อยที่สุด
มากทื่สุด
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
5. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
5.1 ห้องสมุดสะอาด และมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการศึกษาหาความรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.2 ห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.3 ห้องสมุดมีบริเวณที่นั่งอ่านเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.4 จำนวนคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.5 คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.6 อุณหภูมิของการปรับอากาศภายในห้องสมุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.7 การติดตั้งป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการภายในห้องสมุดอยู่ในจุดที่เหมาะสมและสังเกตง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารห้องสมุด
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารห้องสมุด : การสื่อสารกับผู้ใช้
6.1 การประชาสัมพันธ์ผ่าน แผ่นพับ เว็บไซต์ห้องสมุด และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในห้องสมุด มีข้อความชัดเจนเข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีประโยชน์และน่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.3 การนำเสนอข่าวสารงานบริการห้องสมุดต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms