แบบทดสอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 18-19

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question