แบบประเมินภาวะผู้นำและภารกิจของผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)

คำชี้แจงในการกรอกแบบประเมิน
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องระดับความพึงพอใจต่อภาวะผู้นำและภารกิจของผู้บริหารคณะฯ
  This is a required question
  This is a required question
  1. การกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สามารถอธิบายและสื่อความต้องการหรือความหวังให้ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีอุดมการณ์และยึดมั่นคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นและทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกัน รักษาคำมั่นสัญญา ยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และยอมรับในข้อผิดพลาด และคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น
  4. ควรให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาวิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิมหรือทดลองทำแนวทางใหม่ โดยไม่กลัวต่อการผิดพลาดหรือตำหนิติเตียน
  5. สามารถมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้รับมอบ และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  6. เข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคล และให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อการทำงานและผลงานที่เกิดขึ้น ให้โอกาสและการสนับสนุนต่อการเติบโตในการทำงานและการพัฒนาของแต่ละบุคคล
  7. มีการขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ เปิดกว้างในสิ่งใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
  8. สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นหรือทีมงานของตนเองที่ดี รวมไปถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของผู้อื่น
  9. เป็นผู้ประสานความร่วมมือและลดความขัดแย้งที่ดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม วางตนเป็นกลาง เปิดใจกวว้างรับฟังข้อมูล และข้อคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ายให้ครบถ้วน และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
  10. สามารถรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม รู้จักแยกแยะ การวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ออกจากคำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการทำงานของตนเอง
  11. มีทักษะและความสามารถในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ทราบถึงพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. รู้จักใช้ประโยชน์ของการประเมินผลงานขององค์กรมาใช้ในการระบุความสามารถเฉพาะผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถหาแนวทางในการให้ผลตอบแทนตามผลงานและแนวทางการพัฒนาในการให้ผลตอบแทนตามผลงานและแนวทางการพัฒนาได้
  Please enter one response per row
  1. การกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและกำหนดแผนการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สามารถอธิบายและสื่อความต้องการหรือความหวังให้ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีอุดมการณ์และยึดมั่นคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นและทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกัน รักษาคำมั่นสัญญา ยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และยอมรับในข้อผิดพลาด และคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น
  4. ควรให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ ๆ กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาวิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิมหรือทดลองทำแนวทางใหม่ โดยไม่กลัวต่อการผิดพลาดหรือตำหนิติเตียน
  5. สามารถมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้รับมอบ และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  6. เข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคล และให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อการทำงานและผลงานที่เกิดขึ้น ให้โอกาสและการสนับสนุนต่อการเติบโตในการทำงานและการพัฒนาของแต่ละบุคคล
  7. มีการขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ เปิดกว้างในสิ่งใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
  8. สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นหรือทีมงานของตนเองที่ดี รวมไปถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของผู้อื่น
  9. เป็นผู้ประสานความร่วมมือและลดความขัดแย้งที่ดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม วางตนเป็นกลาง เปิดใจกวว้างรับฟังข้อมูล และข้อคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ายให้ครบถ้วน และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
  10. สามารถรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม รู้จักแยกแยะ การวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ออกจากคำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการทำงานของตนเอง
  11. มีทักษะและความสามารถในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ทราบถึงพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. รู้จักใช้ประโยชน์ของการประเมินผลงานขององค์กรมาใช้ในการระบุความสามารถเฉพาะผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถหาแนวทางในการให้ผลตอบแทนตามผลงานและแนวทางการพัฒนาในการให้ผลตอบแทนตามผลงานและแนวทางการพัฒนาได้
  Please enter one response per row
  1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี และมีการกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ รวมทั้งนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  3. กำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของคนในหน่วยงานและยินยอมปฏิบัติตาม
  4. มีความซื่อสัตย์ จริงใจ รับผิดชอบ มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ
  5. เปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่บิดเบือน
  6. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
  7. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งงบประมาณ เวลา และบุคคล อย่างสมดุล และเกิดประโยชน์สูงสุด
  8. ดูแลและจัดสวัสดิการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
  9. หาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ
  10. พัฒนาบุคลากรของคณะฯทั้งทางด้านการสอน การศึกษาต่อ การประชุมสัมมนา การอบรม การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ
  Please enter one response per row
  1. บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมสากล
  2. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกเพื่อร่วมพัฒนาสังคมและดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม
  3. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ผลิตผลงานวิชาการ และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ
  4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทั้งในด้านการศึกษา การอบรมสัมมนา และนำเสนอผลงานวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ
  5. ดำเนินงานห้องสมุดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านระเบียบขั้นตอนการให้บริการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องสมุดประโยชน์ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ไม่บิดเบือน
  Please enter one response per row
  1. สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะฯ สู่สาธารณะ
  3. สนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
  4. มีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกในการทำวิจัยร่วมกันหรือให้บริการวิจัยแก่หน่วยงานเอกชน
  5. มีการจัดทำแผนงานวิจัยของคณะฯร่วมกับงานวิจัยสถาบันเพื่อใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
  Please enter one response per row
  1. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้บริการแก่สังคม และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนในทุกระดับ
  2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและฝีมือในฐานะผู้ร่วมปฏิบัติการ
  3. พัฒนาหน่วยงานบริการวิชาการในการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกคณะฯในการให้และรับงานบริการวิชาการ
  Please enter one response per row
  1. มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  2. มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะฯ
  Please enter one response per row