Dorëzimi i Abstrakteve / Abstract Submission

QHPSM ka hapur thirrjen për abstrakte mbi një rang të madh temash të cilat janë në lidhje me qëllimet dhe synimet e Konferencës së Shëndetit, Mirëqenies, Edukimit dhe të Drejtave të Fëmijëve. Ne mirëpresim të gjitha studimet, rastet studimore, dhe praktikat të cilat adresojnë shëndetin, mirëqenien, edukimin dhe të drejtat e fëmijëve. 

Të gjitha abstraktet do të vlerësohen në bazë të lidhshmërisë me qëllimet e konferencës, orgjinalitetit, dhe cilësisë së studimit.

Udhëzimet për formatin e abstrakteve:

1. Gjatësia: Abstrakti juaj nuk duhet të jetë më i gjatë se 350 fjalë.
2. Përmbajtja: Abstrakti juaj duhet t’i përfshijë këto informata: objektivat, metodologjinë, rezultatet, dhe përfundimet.
3. Gjuha: Abstraktet duhet të jenë në gjuhën shqipe dhe atë angleze.

Data me rëndësi

· Hapja e thirrjes për abstrakte: 6 mars 2024
· Mbyllja e thirrjes për pranim të abstrakteve: 30 prill 2024
· Ditët e Konferencës: 31 maj dhe 1 qershor 2024

--
Për dorëzim të abstraktit tuaj, ju ftojmë ta plotësoni formën e mëposhtme!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Emri dhe mbiemri juaj/ Your name and surname *
Titulli juaj akademik dhe afilicaioni juaj / Your academic tittle and affiliation *
Emri i punimit tuaj në gjuhën shqipe/ Your paper title in Albanian *
Emri i punimit tuaj në gjuhën angleze/ Your paper title in English *
Abstrakti juaj në gjuhën shqipe/ Your abstract in Albanian *
Abstrakti juaj në gjuhën angleze/ Your abstract in English
*
Fjalët kyçe në gjuhën shqipe/ Keywords in Albanian *
Fjalët kyçe në gjuhën angleze/ Keywords in English
*
Emri, mbiemri, titulli akademik dhe afiliacioni i bashkëautorëve (Nëse ka) // Name, last name, academic title, and affiliation of the co-authors (If applicable) 
Ju lutemi tregoni kategorinë e abstraktit tuaj / Please indicate your abstract's category:
...
Shënim: Ju mund të zgjidhni një ose disa opsione/ Please Note:  You may select one or multiple options.
*
Required

Ju lutemi tregoni formën tuaj të preferuar të prezantimit / Please indicate your preferred form of presentation.
...
Shënim: Komiteti i konferencës ka të drejtën për të marrë vendime përfundimtare për mënyrën e prezantimit për çdo abstrakt bazuar në faktorë të tillë si programi i konferencës, burimet në dispozicion dhe cilësia e prezantimit./ Note: The conference committee reserves the right to make final decisions on the mode of presentation for each abstract based on factors such as the conference program, available resources, and the quality of the submissions.

*
Komente shtesë / Additional comments
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy