2018 Equip d'Estiu / Equipo de Verano
Es obligatorio el certificado negativo de delitos sexuales (caduca a los tres meses).
Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015.

Presencialmente en Barcelona
c/ Garcilaso,123 (Gerencia territorial del Ministerio de Justicia).
Tel: 933494180 / 933515381

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Nom / Nombre *
Cognoms / Apellido *
Cognoms / Apellidos *
Adreça / Dirección *
Carrer, número, pis, porta / Calle, número, piso, puerta
Ciutat / Ciudad *
Código Postal *
Provincia *
Pais *
Nacionalidad *
Data de naixement / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
D.N.I. o Pasaporte *
EMAIL *
Mòbil / Móvil *
Telèfon fix / Teléfono fijo
Mida de samarreta / Talla de camiseta *
Per poder-te donar una d'equip al arribar / Para poder darte una de equipo al llegar
DADES DE CAMPAMENTS / DATOS DE CAMPAMENTOS
CAMPAMENTS ALS QUE VENS / CAMPAMENTOS A LOS QUE VIENES *
Mira les dates a la nostra web / Mira las fechas en nuestra web http://www.larcadacreixement.com/dates.html
Fines de semana sueltos / Caps de setmana. Especifica cuales / Digue's quins
Fecha de llegada
MM
/
DD
/
YYYY
Fecha de salida
MM
/
DD
/
YYYY
Titulació /Titulación
Titulació relacionada amb campaments / Titulación relacionada con campamentos
Adjuntar acreditación
Preferència de servei / Preferencia de Servicio *
Marca en quina àrea t'agradaria servir / Marca en qué área te gustaría servir
Habilitats / Habilidades
Marca les habilitats que domines i que podríen ser útils pel campament / Marca las habilidades que dominas y que podrían ser útiles para el campamento
Testimoni Personal / Testimonio Personal *
Comparteix breument com vas arribar a acceptar el sacrifici de Jesús per tú / Comparte brevemente como llegaste a aceptar el sacrificio de Jesús por tí
Esmenta dues àrees en les quals has crescut aquest any en la teva relació amb el Senyor / Explica dos áreas en las que has crecido este año en tu relación con el Señor *
Quan va ser l'última vegada que vas compartir l'Evangeli amb algú? / Cuando fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? *
Explica breument
Església a la que assisteixes actualment / Iglesia a la que asistes actualmente *
Nom del teu Pastor o Ancià / Nombre de tu Pastor o Anciano *
E-mail del Pastor o Ancià / E-mail del Pastor o Anciano *
Demanarem referències teves a aquesta persona / Pediremos referencias tuyas a esta persona
Telèfon del Pastor o Ancià / Teléfono del Pastor o Anciano *
Nom d'un amic / Nombre de un amigo *
Nom i cognom d'una persona de l'església, amic, mentor o algú que et coneix de fa temps, per demanar-li referències. / Nombre y apellido de una persona de la iglesia, amigo, mentor o alguien que te conoce desde hace tiempo, para pedirle referencias.
E-mail de l'amic / E-mail del amigo *
Demanarem referències teves a aquesta persona / Pediremos referencias tuyas a esta persona
Telèfon de l'amic / Teléfono del amigo *
Promoció / Promoción
Es la primera vegada que vens a L'Arcada / Es la primera vez que vienes a L'Arcada? *
Required
Com vas conèixer L'Arcada? / ¿Cómo conociste L'Arcada? *
Quin tipus de publicitat nostra t'ha arribat aquest any? / ¿Qué tipo de publicidad nuestra te ha llegado este año? *
Required
Salut / Salud
Indica si prens algun medicament o estàs en un tractament /Indica si estás tomando medicamentos o estás en tratamiento médico
Dietes / Dietas
AvÍs molt important! Per tal de poder donar un bon servei, ens hem vist obligats a pendre mesures pel que fa a les dietes. La cuina NO FARA CAP dieta especial, si no ve recolzada per la corresponent prescripció médica de l'especialista corresponent i pautada amb el grau d'intolerància o al·lèrgia. NO ES FARAN dietes d'opció personal ni pautes de nutricionistes o dietistes. Si us plau, envieu amb antelació la prescripció medica per poder estar preparats i servir-vos adequadament. Lamentem les molèsties que això us pugui ocasionar.

¡Aviso muy importante! Para poder dar un buen servicio, nos hemos visto obligados a tomar medidas con respecto a las dietas. La cocina NO HARÁ NINGUNA dieta especial, si no viene apoyada por la correspondiente prescripción médica del especialista correspondiente y pautada con el grado de intolerancia o alergia. NO SE HARÁN dietas de opción personal ni pautas de nutricionistas o dietistas. Por favor, envíe con antelación la prescripción médica para estar preparados y poder servirle adecuadamente. Lamentamos las molestias que esto les pueda ocasionar.

Dieta Especial
Si estàs en algún tractament especial o has de fer alguna dieta, explica / Si estás en algún tratamiento especial o debes hacer alguna dieta, explica.
Normativa interna y Autorización de Protección de datos (Aceptar)
"Ensenyem amb l'exemple" Aquesta frase ens recorda que tenim la responsabilitat de posar les nostres pròpies llibertats de banda pel bé dels nens i les famílies que vénen al campament. Volem establir pautes per a proporcionar una setmana de diversió concentrant-nos en el Senyor. Perquè tots estem en la mateixa onda, hi ha coses que demanem per a la seguretat i perquè l'evangeli pugui ser compartit a tots sense distraccions.
"Enseñamos con el ejemplo" Esta frase nos recuerda que tenemos la responsabilidad de poner nuestras propias libertades a un lado por el bien de los niños y las familias que vienen al campamento. Queremos establecer pautas para proporcionar una semana de diversión concentrándonos en el Señor. Para que todos estemos en la misma onda, hay algunas cosas que requerimos para la seguridad y que el evangelio pueda ser compartido a todos sin distracciones.
1.- Vehicles: Han de romandre a les zones assignades. Només circularan els vehicles de l'Arcada, de repartiment i emergència.
1.- Vehículos: Deben permanecer en las zonas asignadas. Sólo circularán los vehículos de l'Arcada, de reparto y emergencia.
2.- Seguretat: La seguretat dels nostres campistes i del personal és molt important per a nosaltres. Per garantir el màxim nivell de seguretat, tot el personal seguirà les regulacions pel que fa al descans, automòbils, comunicació, activitats i es prohibeix l'ús de begudes alcohòliques, tabac, drogues.
2.- Seguridad: La seguridad de nuestros campistas y del personal es muy importante para nosotros. Para garantizar el máximo nivel de seguridad, todo el personal seguirá las regulaciones en cuanto al descanso, automóviles, comunicación, actividades y se prohíbe el uso de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas.
3.- Descans: Respectar les hores de dormir assignades. Sota cap concepte es permeten reunions o visites a altres tendes després de l'hora indicada llevat amb permís exprés del director.
3.- Descanso: Respetar las horas de dormir asignadas. Bajo ningún concepto se permiten reuniones o visitas a otras tiendas después de la hora indicada a no ser con permiso expreso del director.
4.- Comunicació: Per alliberar-te a tu i als campistes de qualsevol distracció, no estan permesos mòbils, mp3 o qualsevol altre dispositiu.
4.- Comunicación: Para liberarte a ti y a los campistas de cualquier distracción, no se permite usar móviles, mp3 o cualquier otro dispositivo.
5.- Objectes personals: Si necessites guardar alguna cosa amb clau, contacteu amb el director.
5.- Objetos Personales: Si necesitas guardar algo bajo llave, comunícate con el director.
6.- Cuina: No es permet entrar a les àrees de cuina, neteja, servei, emmagatzematge i refrigeradors, excepte als voluntaris designats.
6.- Cocina: No se permite entrar en las áreas de cocina, limpieza, servicio, almacenamiento y refrigeradores, excepto los voluntarios designados.
7.- Tipis / Tendes: En cap cas es permet l'entrada en tipis o tendes designades al sexe contrari.
7.- Tipis/Tiendas: En ningún caso se permite la entrada en tipis o tiendas designadas al sexo contrario.
8.- Aparença: A l'Arcada hem optat per prendre un enfocament conservador en la nostra forma de vestir, aparença, comportament i relacions.
Sabem que és molt subjectiu, però en el nostre desig de no causar conflicte, limitem les nostres llibertats per tal d'impactar la major quantitat de nens i pares possibles per Crist.
8.- Apariencia: En L'Arcada hemos optado por tomar un enfoque conservador en nuestra forma de vestir, apariencia, comportamiento y relaciones.
Sabemos que es muy subjetivo, pero en nuestro deseo de no causar conflicto, limitamos nuestras libertades con el fin de impactar la mayor cantidad de niños y padres posibles para Cristo.
9.- Sortides: No es permet sortir del campament sense l'autorització del director.
9.- Salidas: No se permite salir del campamento sin la autorización del director.
10.- Neteja: En sortir del campament, l’haurem de deixar net i ordenat.
10.- Limpieza: Al salir del campamento, deberemos dejarlo limpio y ordenado.
11.- Visites: No es permeten visites sense l'autorització prèvia del director del Campament.
11.- Visitas: No se permiten visitas sin la autorización previa del Director del Campamento.
12.- Relacions: Mai et quedis tot sol amb un campista del sexe contrari. Si has de parlar en privat amb un dels teus campistes o amb la teva parella, fes-ho en llocs que altres et vegin.
12.- Relaciones: Nunca te quedes a solas con un campista del sexo contrario. Si tienes que hablar en privado con uno de tus campistas o con tu pareja, hazlo en lugares que otros te vean.
El fet de no complir la normativa d'equip suposarà assumir les conseqüències que es decideixin, entre elles la possibilitat que t'enviïn a casa.
El no cumplir la normativa de equipo supondrá asumir las consecuencias que se decidan, entre ellas la posibilidad de que te envíen a casa.

AUTORIZACIÓN DE LA RGPD
Datos de Carácter Personal reglamento europeo de protección de datos 2018
Autorizo a la Fundación Privada L’Arcada con C.I.F. G-17552 811 al tratamiento de mis datos personales (incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, tal y como se dispone en el nuevo reglamento europeo de protección de datos 2018
Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito:
• E-mail: larcadainfo@gmail.com
• Correo postal: Fundación Privada L’Arcada c/ Pintor Solives,64 Banyoles (17820) Girona
• Teléfono 972580278

FIRMA *
Required
ES OBLIGATORIO el certificado negativo de delitos sexuales y caduca a los TRES MESES de su expedición.
La falta de este documento es motivo de no poder tramitar la inscripción. Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service