แบบสอบถามความพึงพอใจศูนย์โอโซนและรังสี กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานของศูนย์โอโซนละรังสี จึงขอให้ท่าน
ตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความพึงพอใจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านต้องการ โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์โอโซนและรังสี
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 สถานภาพ
1) บุคลากรในกรมอุตุนิยมวิทยา
Clear selection
2) บุคลากรนอกกรมอุตุนิยมวิทยา
Clear selection
1.4 ระดับการศึกษา
Clear selection
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์โอโซนและรังสี
1 ด้านวิชาการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 มีความต้องการใช้ประโยชน์ของข้อมูล โอโซน รังสีดวงอาทิตย์ UV PM 2.5
1.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลแต่ละประเภท
1.3 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
1.4 ข้อมูลมีการรายงานเป็นปัจจุบัน
Clear selection
2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
2.2 ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
2.3 ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือล้น
Clear selection
3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ /คุณภาพในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ให้คำแนะนำ / แก้ปัญหา / ความชัดเจนของข้อมูล
3.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.3 ได้รับข้อมูล / บริการ ตรงตามความต้องการ
3.4 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
Clear selection
4. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
Clear selection
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ท่านต้องการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy