แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 "สุพรรณบุรีเกมส์ เกมส์แห่งความสามมัคคี น้อมรำลึกพระภูมี สดุดีองค์ราชัน"
ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพ *
2. เพศ *
3. สังกัดโรงเรียน *
4. เคยเข้าร่วมกิจกรรม *
5. กีฬา/กิจกรรมที่เข้าร่วม *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ด้านการประสานงานและการต้อนรับ *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
2. การดูแลเอาใจใส่ของผู้ประสานงาน
3. การให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อประสานงาน
4. การให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองของเจ้าภาพ
ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ *
5
4
3
2
1
5. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
6. การมอบของรางวัลต่าง ๆ
7. กิจกรรมภาคกลางคืน
8. พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
9. ประโยนชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ด้านการจัดการแข่งขัน *
5
4
3
2
1
10. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแข่งขัน
11. ความเหมาะสมของชนิดกีฬาการแข่งขัน
12 .ความยุติธรรมของคณะกรรมการตัดสิน
13. มาตรฐานของอุปกรณืที่ใช้ในการแข่งขัน
14. การปฐมพยาบาลนักกีฬา และผู้ป่วย
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
15. ความพร้อมของสถานที่การแข่งขัน
16. ความพร้อมของสถานที่พัก
17. ความพร้อมของสถานที่ประกอบอาหาร
18. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
19. การดูแลรักษาความสะอาด
20. การดูแลรักษาความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service