แบบการรับฟังความคิดเห็น
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2560
แบบการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ฉบับ
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ....
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวกำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นไว้สองรูปแบบคือ รูปแบบที่หนึ่งการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th) และรูปแบบที่สองการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางแบบตอบถามซึ่งจัดส่งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ มีกำหนดการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการฯ จำนวน 6 ฉบับ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2560

คำชี้แจง : แบบการรับฟังความคิดเห็นฯ ฉบับนี้ จำแนกออกเป็นสองส่วน ดังต่อนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 2 ความเห็นต่อร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ฉบับ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service