แบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖o
คำอธิบาย : ขอความกรุณาผู้ให้ข้อมูลทุกท่านตอบทุกข้อคำถาม เพื่อข้อมูลที่เที่ยงตรงและเป็นประโยชน์ต่อการรายงาน
1.ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
2. ตำแหน่ง *
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด *
4.สาขาวิชาที่จบ (วุฒิการศึกษาสูงสุด) *
Your answer
5.ภาระงานสอนในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) *
กรอกเป็นตัวเลขชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉลี่ยเทอม 1+2 )
Your answer
6.จำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรมในปีการศึกษา2560 (กรอกเฉพาะตัวเลข) *
Your answer
7.จำนวนครั้งที่รับการนิเทศในปีการศึกษา 2560 *
ใส่เฉพาะตัวเลข
Your answer
8. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน *
9. ท่านใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
10.ท่านมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัย *
11.ท่านมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตามเกณฑ์ CEFR *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Benchamaratrunsarit 2 School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms