แบบสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

แบบสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสำรวจข้อมูล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question