แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
1. ผู้ประเมิน นักศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2. สังกัดสำนักวิชา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับบริการ
สังกัดสำนักวิชา
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานต่าง ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับใด
ระดับความพึงพอใจ ความหมาย
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
N/A หมายถึง ไม่เคยใช้บริการ
1
2
3
4
5
N/A
1. ขั้นตอนและความรวดเร็วในการให้บริการ ยืม – คืนวิทยุสื่อสาร
2. การให้บริการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ (เช่น Internet, wifi, Lan)
3. การให้บริการด้าน Application เช่น (google app for education,SUT-Office365, SUT-HPCC, Web hosting)
4. การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบรักษาความปลอดภัย, อื่น ๆ )
5. การให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหา การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอน
6. ความพึงพอใจในภาพรวมด้านประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
7. ความพึงพอใจในภาพรวมด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ส่วนที่ 3 อื่นๆ
สิ่งที่พึงพอใจ
Your answer
สิ่งที่ไม่พึงพอใจ
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms