Kurs języka polskiego/Polish language course/курсы польского
Sign in to Google to save your progress. Learn more
RODO.Przyjmuję do wiadomości, że: administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Badań Migracyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Turniowa 16 (biuro MIP: Poznań, ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań); przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i służy wyłącznie potrzebie jak najlepszego udzielenia pomocy prawnej i integracyjnej, dokumentacji i obsłudze projektu, moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i dokumentowania projektów finansujących wsparcie przeze mnie otrzymane, moje dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom bez mojej zgody, za wyjątkiem monitoringu, sprawozdawczości i audytu projektów, realizowanych przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych; przystąpienie do projektu, w ramach którego otrzymuję wsparcie i podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne; mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy                                                               RODO./Подтверждаю так же, что мне известно, что: администратором моих персональных данных является Фонд Centrum Badań Migracyjnych, расположенный в Познани на ул. Турнёва 16 (офис MIP: ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań); мои личные данные обрабатываются на основе ст. 6 пар. 1 бук. GDPR (польск. RODO) и служит только для того, чтобы обеспечить наилучшую юридическую и интеграционную помощь, документацию и обслуживание для проекта; мои личные данные будут храниться в течение периода, необходимого для реализации и документирования проекта, финансирующих полученной мною поддержку - мои личные данные не будут переданы третьим лицам, без моего согласия, за исключением случаев проведения мониторинга, проверки отчетности и аудита проектов Фонда Centrum Badań Migracyjnych, участие в проекте, в рамках которого я получаю поддержку и передача моих личных данных, осуществляется добровольно; у меня есть право доступа к моим личным данным и право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на передачу данных, право на отказ, право отозвать согласие в любое время без ущерба для законности обработки, которое было сделано на основании согласия до его отзыва; у меня есть право подать жалобу в Управление по защите личных данных, если обнаружу, что обработка моих личных данных нарушает постановление GDPR (польск. RODO) - Фонд Centrum Badań Migracyjnych не несет ответственности за ущерб, причиненный неумышленными действиями своих работников, при оказании юридической помощи и предоставлении информации. RODO: I declare that with regard to receiving support from Migrant Info Point, run by the Center for Migration Studies Foundation, I agree to the processing of the personal data I have provided, in accordance with GDPR regulations.I also declare that I acknowledge:- the administrator of my personal data is the Center for Migration Studies Foundation, registered at ul. Turniowa 16 Poznań (MIP office: ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań);- my personal data is processed on the basis of art. 6, par 1, point (a)  of the GDPR and that these details are required in order for the Center for Migration Studies Foundation to best provide legal advice, integration assistance , documentation, and other services provided; - my personal data will only be kept for the period necessary to implement and fully document projects through which I have received support;- my personal data will not be shared with other people or organisations without my consent, except for the purposes of the monitoring, reporting, and auditing of projects at the Center for Migration Studies Foundation- signing up to the project through which I have received support and entering my personal data is voluntary;- I have the right to access my data and the right to amend, delete, and limit the processing of it thereof. I have the right to transfer, the right to object, and the right to withdraw my consent at any time without affecting the legality of processing the data, which was made on the basis of consent given before its withdrawal;- if I believe that the processing of my personal data violates the provisions of the GDPR, I have the right to submit a complaint to the Office for Personal Data Protection. Підтверджую так само, що мені відомо, що: адміністратором моїх персональних даних є Фонд Centrum Badań Migracyjnych, розташований в Познані на вул. Турньова 16 (офіс MIP: ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań); мої особисті дані обробляються на основі ст. 6 пар. 1 бук. GDPR (пол. RODO) і служить тільки для того, щоб забезпечити найкращу юридичну та інтеграційну допомогу, документацію і обслуговування для проекту; мої особисті дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для реалізації та документування проекту, які фінансують отриманої мною підтримку - мої особисті дані не будуть передані третім особам, без моєї згоди, за винятком випадків проведення моніторингу, перевірки звітності та аудиту проектів Фонду Centrum Badań Migracyjnych, участь в проекті, в рамках якого я отримую підтримку і передача моїх особистих даних, здійснюється добровільно; у мене є право доступу до моїх особистих даних і право на виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на відмову, право відкликати згоду в будь-який час без шкоди для законності обробки, яка була зроблена на підставі згоди до його відкликання; у мене є право подати скаргу в Управління із захисту особистих даних, якщо виявлю, що обробка моїх особистих даних порушує постанову GDPR (пол. RODO) - Фонд Centrum Badań Migracyjnych не несе відповідальності за шкоду, заподіяну ненавмисними діями своїх працівників, при наданні юридичної допомоги і надання інформації.
Clear selection
Imię/ Name/ имя *
Nazwisko/ Last name/ фамилия *
Adres email/E-mail address
Kraj/ Country/ страна *
Numer telefonu/ Telephone number/ номер телефона *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy