แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในพมจ. เพื่อวางแผนการตรวจสอบปี 59 ถึง 63

เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ ) ในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามผลการประเมินความเสี่ยง พก. จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป
พก.ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

  Captionless Image