แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องานและใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ

แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
3. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้กับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวการให้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse