แบบประเมินผลโครงการ

พัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บด้วย Social Media
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน พ.ศ.2554
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ICT2) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  โปรด Click ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการอบรม

  โปรด Click ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
  1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสมต่อการเรียนรู้
  1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
  1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
  1.4 การอำนวยความสะดวกของคณะทำงาน
  1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
  1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
  1.7 อาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เพียงพอ
  Please enter one response per row
  2.1 หลักสูตรมีความเหมาะสม
  2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  Please enter one response per row
  3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
  3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องที่อบรม
  3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
  3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
  3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  Please enter one response per row
  4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการการอบรมอย่างชัดเจน
  4.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บได้
  4.3 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

  จากการฝึกอบรม ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question