แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับ
ปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพการวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้องน่าเชื่อ
4.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4.มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
ท่านคิดว่า  อบต. ควรปรับปรุงด้านใด
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy