การประเมินสมรรถนะการบริหารและการเป็นผู้นำของหัวหน้าภาควิชา ประจำปี 2560
คำชี้แจง : ผู้ตอบแบบประเมินจะต้องเป็นบุคลากรสายผู้สอน และหัวหน้าธุรการภาควิชา เท่านั้น
1.ผู้รับการประเมิน
2.อายุ
Required
3.ตำแหน่ง
Required
Next
This form was created inside of Khon Kaen University. - Terms of Service - Additional Terms