อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ่านสไลด์ Liquid Based Cytology”  (มีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)

              ด้วยทางสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ่านสไลด์ Liquid Based Cytology” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ในการวินิจฉัยเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติจากการส่งตรวจแป็ปสเมียร์ด้วยวิธีลิควิดเบส โดยการฟังบรรยาย  ดูสไลด์ตัวอย่างและสไลด์คำถาม  ณ ห้องประชุม โรงแรมวิกทรีบางกอก กรุงเทพฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์กล้องจุลทรรศน์จากบริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด โดยจะแบ่งการอบรมเป็น 3 รอบ รอบละ 3 วัน แต่ละรอบจะรับสมัครผู้เข้าอบรมกลุ่มละ 48 คน  ตามกำหนดเวลาดังนี้

รอบที่ 1  วันที่ 19 – 21  กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 – 16:30 น.  จำนวนรับ  48 คน

รอบที่ 2  วันที่   9 – 11  สิงหาคม  2566  เวลา 08:30 – 16:30 น.  จำนวนรับ  48 คน

รอบที่ 3  วันที่ 23 – 25  สิงหาคม  2566  เวลา 08:30 – 16:30 น.  จำนวนรับ  48 คน 

Email *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ตำแหน่ง *
ชื่อหน่วยงาน *
เบอร์โทร *
E-mail *
เลือกรอบวันอบรม  *
สำหรับผู้อบรมต้องการจองที่พัก กรุณาเลือก *
สำหรับผู้อบรมต้องการจองที่พัก กรุณากรอก
วันที่เข้าพัก และจำนวนคืนที่พัก หากไม่จองกรอกเครื่องหมาย -
*
หมายเหตุ 
สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วให้ท่านชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 2,500.- บาท (- สองพันห้าร้อยบาทถ้วน -)  ได้ทางบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-54197-4  ชื่อบัญชี สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และส่งสำเนาการโอนเงิน (pay-in) มายัง E-mail : thaisociety14@gmail.com  การ
หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วให้ท่านชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 2,500.- บาท (- สองพันร้อยบาทถ้วน -)  ได้ทางบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีเลขที่ 051-2-54197-4  ชื่อบัญชี สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย และส่งสำเนาการโอนเงิน (pay-in) มายัง E-mail : thaisociety14@gmail.com  
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy