แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

  1. ความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนในผลสำเร็จของงาน
  2. กิริยามารยาท สุภาพ พูดจาไพเราะเหมาะสม
  3. การให้คำแนะนำการใช้งานและแก้ไขปัญหา
  4. ความเต็มใจในการให้บริการ
  5. ระยะเวลา/ความรวดเร็วในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  This is a required question