TỜ KHAI Y TẾ/LIKSIN HEALTH DECLARATION
ĐÂY LÀ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG, THÔNG TIN CỦA ANH/CHỊ SẼ GIÚP TỔNG CÔNG TY LIKSIN LIÊN LẠC KHI CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THIS IS IMPORTANT DOCUMENT, YOUR INFORMATION IS VITAL TO ALLOW LIKSIN CONTACT YOU TO PREVENT COMMUNICABLE DISEASES
Đối với Cán bộ công nhân viên Liksin
Vui lòng bấm vào đường link - https://forms.gle/eByqLGRDgRUu8TnF8
Đối với khách hàng/ Guest
Vui lòng bấm vào đường link/ Please, Click on this link - https://forms.gle/mNnnRDpeqXGiokuQA
Đối với đơn vị vận chuyển
Vui lòng bấm vào đường link - https://bit.ly/3eVuCOM
Submit
This form was created inside of Liksin Corporation.