แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
คำชี้แจง
๑. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภารกิจ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบันของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
๒. แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ มีทั้งหมด ๓ ข้อ
ตอนที่ ๒ เป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน แบ่งเป็นระดับความคิดเห็น ๕ ระดับ
๑ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
๒ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ น้อย
๓ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ ปานกลาง
๔ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ มาก
๕ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ มากที่สุด
๓. โปรดตอบแบบสำรวจให้ครบทุกข้อตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและนำผลไปใช้ในการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
๒. ส่วนงาน/สาขา *
๓. สถานภาพ
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องตารางระดับความพึงพอใจของท่านต่องานบริการของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๑. ด้านการวางแผน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑.๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒. มีคำสั่งแต่งตั้งการดำเนินงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
๑.๓. มีการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน
๑.๔. มีการวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรม เช่น ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน ระดับสำนัก ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒.๑. มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน เช่น ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน ระดับสำนัก ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒. มีการบันทึกข้อมูลติดตามผลการดำเนินงาน เช่น มีแบบรายงานการตรวจปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน ระดับสำนัก ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ด้านการตรวจสอบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๓.๑ มีการติดตามผลการดำเนินงานในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนัก วิทยาลัย และหลักสูตร
๓.๒ มีการสรุปผลการติดตามการดำเนินงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนัก วิทยาลัย และหลักสูตร
๔. ด้านการปรับปรุงการดำเนินการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๔.๑ มีการสรุปผลการดำเนินงาน
๔.๒ มีการนำเสนอผลงาน การดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๔.๓ มีการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสำนัก และหลักสูตร
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ)
กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกที่ (ส่ง) ด้านล่างค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service