แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
คำชี้แจง
๑. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภารกิจ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบันของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
๒. แบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ มีทั้งหมด ๓ ข้อ
ตอนที่ ๒ เป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน แบ่งเป็นระดับความคิดเห็น ๕ ระดับ
๑ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
๒ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ น้อย
๓ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ ปานกลาง
๔ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ มาก
๕ หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ มากที่สุด
๓. โปรดตอบแบบสำรวจให้ครบทุกข้อตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและนำผลไปใช้ในการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
๒. ส่วนงาน/สาขา
๓. สถานภาพ
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องตารางระดับความพึงพอใจของท่านต่องานบริการของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๑. ด้านการวางแผน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑.๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒. มีคำสั่งแต่งตั้งการดำเนินงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
๑.๓. มีการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน
๑.๔. มีการวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรม เช่น ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน ระดับสำนัก ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๒.๑. มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน เช่น ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน ระดับสำนัก ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒. มีการบันทึกข้อมูลติดตามผลการดำเนินงาน เช่น มีแบบรายงานการตรวจปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน ระดับสำนัก ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ของหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ด้านการตรวจสอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๓.๑ มีการติดตามผลการดำเนินงานในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนัก วิทยาลัย และหลักสูตร
๓.๒ มีการสรุปผลการติดตามการดำเนินงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนัก วิทยาลัย และหลักสูตร
๔. ด้านการปรับปรุงการดำเนินการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๔.๑ มีการสรุปผลการดำเนินงาน
๔.๒ มีการนำเสนอผลงาน การดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๔.๓ มีการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสำนัก และหลักสูตร
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ)
กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกที่ (ส่ง) ด้านล่างค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms