แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "การจัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสกลนคร" ประจำปี พ.ศ.2562
1. ประเภทหน่วยงาน
2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสกลนคร
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสกลนครไปใช้ประโยชน์หรือไม่
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสกลนครไปใช้ประโยชน์ในทางใด
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำมาใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาของรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจาก มากที่สุด = 1 ไปหาน้อยที่สุด = 5)
ลำดับที่ 1 (สนใจมากที่สุด)
ลำดับที่ 2 (สนใจมาก)
ลำดับที่ 3 (สนใจปานกลาง)
ลำดับที่ 4 (สนใจน้อย)
ลำดับที่ 5 (สนใจน้อยที่สุด)
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงานจังหวัด
ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
ตารางข้อมูลภาคผนวก
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8. ถ้าต้องปรับปรุงควรปรับปรุงประเด็นใด
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม โปรดระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service