แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ทำการตรวจสอบหน่วยงาน.......................................................แล้วเสร็จ หน่วยตรวจสอบภายในใคร่ที่จะทราบการประเมินความพึงพอใจต่องานตรวจสอบการประเมินแบบสอบถามนี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งผลการประเมินความพึ่งพอใจมายัง หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือ tosurasakto0@gmail.com โทร 045 246062 / 172
ผู้ตอบแบบประเมิน.................................................................................... วันที่ตอบแบบประเมิน..............................................................

Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนิยามระดับความพึ่งพอใจ
Clear selection
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติงานในระหว่างการตรวจสอบ 1.1 จรรยาบรรณและการวางตัวอย่างเหมาะสมของผู้ตรวจสอบในการติดต่อหรือประสานงานในการปฏิบัติงาน
Clear selection
1.2 ผู้ตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้แสดงข้อเท็จจริงและความเห็น รวมทั้งชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ
Clear selection
1.3 ความสามารถของผู้ตรวจสอบในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับการตรวจในผลการตรวจสอบ
Clear selection
1.4 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรับตรวจและนำไปปฏิบัติงานตรวจสอบได้เป็นที่น่าพอใจ
Clear selection
1.5 ระหว่างกาปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบของเทศบาลนครอุบลราชธานี อย่างถูกต้อง
Clear selection
ส่วนที่ 2 ความเห็นต่อผลงานตรวจสอบ 2.1 ความถูกต้องตรงประเด็นที่เป็นไปตามภารกิจหลักของรายงานผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบนำเสนอต่อผู้รับการตรวจ
Clear selection
2.2 การให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบมีความชัดเจน ผู้รับการตรวจสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้ทันที และเป็นประโยชน์กับผู้ตรวจโดยตรง
Clear selection
2.3 หน่วยงานผู้รับตรวจสามารถนำผลการตรวจสอบไปปฏิบัติได้จริงเป็นที่พอใจ
Clear selection
2.4 รายงานที่ได้รับเป็นที่พอใจเพียงใด
Clear selection
ส่วนที่ 3 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 3.1 ได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ระยะเวลาการปฏิบัติงานวิธีการ และขอบเขตของงานตรวจสอบชัดเจน
Clear selection
3.2 การประชุมสรุปผลการตรวจสอบ (Exit Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้รับตรวจได้ชี้แจงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่
Clear selection
3.3 ความรวดเร็วทันกาลในการรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานผู้รับตรวจ
Clear selection
3.4 ความเหมาะสมของข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบ
Clear selection
ส่วนที่ 4 ภาพรวมของงานตรวจสอบ 4.1 โดยสรุปภาพรวมจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
Clear selection
ส่วนที่ 5  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบ   5.1 ในด้านของทีมตรวจสอบ
5.2 ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy