Boží jména a jejich význam 2
2. část kvízu (otázky 26-50) o významu biblických jmen Boha a souvisejících pojmenování.
Jak se tato jména promítají do Ježíše Krista, a týkají se tedy i nás?
Za správně zodpovězenou otázku dostanete 1 bod.
Poznámka: Některé otázky mají více správných odpovědí!
Ať Vás tento kvíz povzbudí k dalšímu poznávání Boha zjeveného v Kristu!
26. Jméno EL-KANNA znamená Bůh žárlivý.
1 point
Clear selection
27. Co žárlivě milující Bůh nechce?
1 point
Clear selection
28. Obrazně řečeno, patříme Kristu jako jeho _______. Doplňte.
1 point
Clear selection
29. Jméno EL-ELJÓN znamená
1 point
Clear selection
30. Jak je označován Ježíš díky své pozici?
1 point
Clear selection
31. Jméno JEHOVA-SABAÓT znamená Hospodin zástupců.
1 point
Clear selection
32. Kdo se zjevil Jozuovi u Jericha? ?
1 point
Clear selection
33. Jméno JEHOVA-JIRE znamená
1 point
Clear selection
34. Pavel píše, že bohatí věřící mají doufat v Boha, který
1 point
Clear selection
35. Označení JEHOVA-RAFA vyjadřuje, že Hospodin je lékař, který uzdravuje.
1 point
Clear selection
36. Který evangelista si nejvíc všímal, že Ježíš uzdravoval nemocné, trpící, posedlé a postižené?
1 point
Clear selection
37. Prohlášení JEHOVA-NISSI znamená
1 point
Clear selection
38. Co napsal Pavel v 1. Korintským 15, kde mluví o smrti, hříchu a zákonu? Doplňte: „Chvála buď Bohu, který nám dává __________ skrze našeho Pána Ježíše Krista!“
1 point
Clear selection
39. Jméno JEHOVA-TSIDKENU znamená Hospodin – naše spravedlnost.
1 point
Clear selection
40. V listu Římanům Pavel vysvětluje, že Boží spravedlnost je naše
1 point
Clear selection
41. Pojmenování JEHOVA-MEKODIŠKEM vyjadřuje, že Hospodin je
1 point
Clear selection
42. Pavel píše, že Ježíš se nám stal
1 point
Clear selection
43. Pojmenování JEHOVA-RAAH znamená, že Hospodin je pastýř.
1 point
Clear selection
44. Co prohlašuje Hospodin ústy Ezechiela?
1 point
Clear selection
45. Co o sobě říká Ježíš? Doplňte: „Já jsem ____________ pastýř. ____________ pastýř položí svůj ____________ za ovce“
1 point
Clear selection
46. Označením města JEHOVA-ŠAMMAH chce prorok říct, že
1 point
Clear selection
47. Co odpověděl Ježíš Filipovi na jeho prosbu: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“?
1 point
Clear selection
48. Jméno JEHOVA-ŠALOM znamená Hospodin je pokoj.
1 point
Clear selection
49. Co vlastně Boží jména a tituly vyjadřují?
1 point
Clear selection
50. Poznáváním Božích jmen poznávám i Boha samotného.
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy