ППС № 942 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Взаимодействия и общностно развитие в детската градина“

Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Взаимодействия и общностно развитие в детската градина“

Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.

Специализацията предлага възможност на учителите да рефлектират върху психолого-педагогическите и социални измерения на взаимодействията, разгръщащи се на територията на детската градина. Как да се срещнат интересите на всички общности и да се гарантира равноправното им участие в дейността на детската градина? Как се разширява територията на педагогическото взаимодействие дете-учител в контекста на идеите за приобщаващо образование и партньорство с родителите? Как обогатяването на познанията за особеностите в ранното детско развитие и за ролята на играта като водеща дейност в образователния процес в детската градина съдействат за развитието на взаимодействията между всички общности в детската градина? Какви са възможностите на детския учител да бъде изследовател на отношенията, в които е включен, и да подпомага както професионалното си усъвършенстване, така и взаимодействията между различните общности?

Научни ръководители: гл.ас. д-р Мариана Минчева - Ризова; гл.ас. д-р Илиян Ризов


Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г)


Специализацията е с продължителност една календарна година в очно-задочна форма и завършва със защита на дипломна работа.

Начало на ППС № 942 - 16.12.2020 г.

На кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план и защитили дипломна работа се присъжда по документи III ПКС.

Таксата за едногодишната специализацията е 600 лв..(може да бъде платена на 2 или 3 вноски)


Необходимо е да представите следните документи за зачисляване в срок до 12.12.2020 г.:
- Договор в два екземпляра
- Заявление
- Декларация за съгласие на личните данни
- копие на диплома за завършено висше образование;
- копие на свидетелство за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност (ако притежавате такива);
- копие на свидетелството за придобита ІV професионално-квалификационна степен.
- копие на платежен документ
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат дипломите и свидетелствата заедно с приложенията!

Формулярите можете да изтеглите тук: https://dikpo.shu.bg/kvalifikacia-pps.html

Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: ППС № 942

Таксата се заплаща по банков път и всички документи се изпращат в Учебен отдел по пощата или с куриер.

Уважаеми колеги,
Моля да попълните следните данни, за да заявите участие в курса:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse