Годишен доклад за реализацията на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна 2018/2019 г.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на ЦПЛР в срок до 23. 07. 2019г.
1. код по НЕИСПУО *
Your answer
2. образователна институция *
Your answer
3. населено място *
Your answer
4. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦПЛР за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се брой кабинети, *
Your answer
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦПЛР за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване /обзавеждане при наличие на такова.
Your answer
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦПЛР за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически (софтуерни продукти, апаратура) и други средства при наличие на такова.
Your answer
7. Брой специалисти, назначени в ЦПЛР за предоставяне на подкрепа за личностно развитие. *
Your answer
8. Брой деца и ученици на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие през учебната година *
Your answer
9.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти (моля напишете броя и темите на проведените квалификационни форми).
Your answer
10. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование
Your answer
11. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service