ใบสมัครเข้าร่วมโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
คำชี้แจง : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำ “โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (2) ร่วมสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ (3) ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100,000 คน
ไม่มีชื่อ
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานใด *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง
1. เลขประจำตัวประชาชน *
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้น
Your answer
2. คำนำหน้าชื่อ *
3. ชื่อ - สกุล *
Your answer
4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ประกอบด้วย บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ดำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
Your answer
5. หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
6. E-mail (ถ้ามี)
Your answer
7. ID line (ถ้ามี)
Your answer
8. อาชีพปัจจุบัน *
ส่วนที่ 2 เป้าหมายการออมเงิน
ให้ท่านตั้งเป้าหมายในการออมเงิน ระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562 (สามารถเลือกเป้าหมายได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. เป้าหมายเพื่อตนเอง (ระบุจำนวนเงิน) *
(ถ้าไม่ได้เลือกเป้าหมายนี้ กรุณาใส่เลข 0)
Your answer
2. เป้าหมายเพื่อบุคคลในครอบครัว (ระบุจำนวนเงิน) *
(ถ้าไม่ได้เลือกเป้าหมายนี้ กรุณาใส่เลข 0)
Your answer
3. เป้าหมายเพื่อสังคม (ระบุจำนวนเงิน) *
เช่น บริจาคเพื่อการกุศล (ถ้าไม่ได้เลือกเป้าหมายนี้ กรุณาใส่เลข 0)
Your answer
4. เป้าหมายเพื่อการลงทุน (ระบุจำนวนเงิน) *
(ถ้าไม่ได้เลือกเป้าหมายนี้ กรุณาใส่เลข 0)
Your answer
5. รวมจำนวนเงินเป้าหมายการออมทั้งสิ้น (ระบุจำนวนเงิน) *
(รวมจำนวนเงินเป้าหมาย ข้อ 1 - ข้อ 4)
Your answer
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอขอบพระคุณที่เข้าร่วมโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service