แบบประเมินผลโครงการ "การใช้ระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS)"

แบบประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย (UPIS) วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 406 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์
  ความเหมาะสมของวิทยากร
  สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน
  การถ่ายทอดความรู้
  Please enter one response per row
  ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ หลัง การอบรม
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน
  Please enter one response per row
  เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม
  ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม
  Please enter one response per row
  This is a required question