แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา)
ข้อชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องว่าง ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *
ที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุอำเภอ) *
ที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุจังหวัด) *
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านรับบริการสาธารณะ *
1.  เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ *
5. ประเภทบริการที่เคยรับบริการ *
ไม่เคยรับบริการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ้งถมดินและกิจการที่ต้องตรวจสุขลักษณะคามสาธารณสุข
ไฟฟ้าสาธารณะ
สุขาสาธารณะ
ถนน ทางเดิน และทางเท้า
งานบริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุ เช่น ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ป้าย สัญลักษณ์ ทางลาด ลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ) การดูแลด้านสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นต้น
การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด
งานส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เช่น มีสนามกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพในท้องถิ่น การดูแลสุขภาพเด็ก การป้องกันโรคสุ่มเสี่ยง โรคต่อเนื่อง เป็นต้น
งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย งานการศึกษาในระบบ และงานการศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และอื่นๆ
งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
งานความปลอดภัยทางถนน เช่น มีป้ายแจ้งข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีการส่งเสริมให้ใส่หมวกนิรภัย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานบริการสาธารณสุข เช่น การขออนุญาตใช้เสียง การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
การส่งเสริมกิจการตลาด เช่น การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขลักษณะ เป็นต้น
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ทั้งทางน้ำและทางบก
การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา
การเลี้ยงสัตว์ จัดให้มีและการฆ่าสัตว์
งานการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
งานบริหารจัดการขยะ เช่น ขอรับถังขยะ การเก็บ ขน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการฝุ่นและปัญหามลพิษทางอากาศ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำเสีย
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน การสร้างความตะหนักรู้ และกิจกรรมการเกษตรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การสนับสนุนชุมชน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
งานทะเบียนราษฎร
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
ประเภทบริการที่เคยรับบริการ (อื่น ๆ โปรดระบุ และให้ค่าระดับความพึงพอใจ เช่น น้อยที่สุด, น้อย, ปานปลาง, มาก, มากที่สุด)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy