ಡಯಟ್/ಸಿಟಿಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಸಿಕ/ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ - ನಮೂನೆ - 2

ಸಿ.ಟಿ.ಇ/ಡಯಟ್/ಗಳ ಮಾಸಿಕ/ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾಹಿತಿ
ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಖು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಖಿ ನಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಬೇಕು
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  20.ಹೊರಗೆ ಉಳಿದ ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  23.ಭೇಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿ (ಶಾಲೆ ಹೆಸರು/ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ/ಗಮನಿಸಿದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಶಾಲೆಗಳ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question