แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (https://www.moac.go.th ) โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อผู้ใช้บริการให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง : แบบสำรวจฯ มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กระทรวงฯ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
2 : รูปแบบการใช้บริการในเว็บไซต์
2.1 วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
2.2 โดยปกติท่านใช้ระยะเวลาในการใช้งานเว็บไซต์ ต่อครั้ง *
2.3 ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เป็นประจำ *
3 : ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจด้านข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1) ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
2) ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
3) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
4) ความน่าสนใจของข้อมูล
5) ข้อมูลที่นำเสนอมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจด้านรูปแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1) ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของเว็บไซต์
2) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน
4) สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
5) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
6) ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจด้านการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1) เว็บไซต์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2) มีความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3) การตอบสนองของระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4) เว็บไซต์มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ
5) ลิงค์ที่เชื่อมโยงในเว็บไซต์ มีความถูกต้อง
ด้านที่ 4 ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1) เนื้อหาข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2) สามารถใช้เป็นแหล่งความรู้หรืออ้างอิงได้
3) เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ด้านที่ 5 ความพึงพอใจในภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับใด
4 : ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์
คำชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน
4.1 สิ่งที่ควรเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ ได้แก่
Your answer
4.2 สิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับเว็บไซต์ ได้แก่
Your answer
4.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service