แบบทดสอบ : ส่องสุขภาพการเงินของบริษัท ผ่าน F-Score
Email address *
1.ROA มากกว่า 0 หรือไม่? *
ROA คือ Return on Assets (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) สูตร คำนวณ ROA = กำไรสุทธิ / รวมสินทรัพย์ทั้งหมด หรือ ROA = กำไรสุทธิ / (รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 4 ไตรมาสล่าสุด / 4)
1 point
2.ROA ดีขึ้นจากปีก่อนหรือไม่? *
1 point
3.CFO มากกว่า 0 หรือไม่? *
CFO คือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ได้จากงบกระแสเงินสด ในส่วนกิจกรรมการดำเนินงาน
1 point
4.CFO มากกว่ากำไรสุทธิหรือไม่? *
1 point
5.D/E ลดลงจากปีก่อนหรือไม่? *
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) สูตรคำนวณ คือ D/E Ratio = หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น
1 point
6.Current Ratio ดี (มาก) ขึ้นจากปีก่อนหรือไม่? *
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) สูตรคำนวณ คือ สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL)
1 point
7.ไม่มีการเพิ่มทุน ใช่หรือไม่? *
ดูได้จากงบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของผู้ถือหุ้น ปกติจะมีการเปรียบเทียบ 2 ปี เสมอ
1 point
8.อัตรากำไรขั้นต้นดี (มาก) ขึ้นจากปีก่อนหรือไม่? *
สูตรคำนวณ คือ [กำไรขั้นต้น (Gross Profit) / ยอดขายหรือรายได้หลัก (Sales)] x 100(%)
1 point
9.Asset turnover ดี (มาก) ขึ้นจากปีก่อนหรือไม่? *
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) (ครั้งหรือเท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย์รวม (Total Assets)
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.