แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เบาะแสการทุจริต ฯ
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและโปรดใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ หากมีเจตนาร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
Email address *
ชื่อ - สกุล และที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ *
อีเมล์ (ถ้ามี)
วันเดือนปีที่เกิดเหตุ *
MM
/
DD
/
YYYY
ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน *
ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทุจริต *
ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เบาะแสโดยปรากฏอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ต้องชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร) *
ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) *
แนบพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล ในกรณีที่มีการอ้างถึง *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาข้างต้นเป็นจริงทุกประการ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy