ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПС „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО”ПРИ РК „СОФИЯ-ГРАД” И ТЕЗИ, ЗА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС
Климатичните промени и близостта на България до зоната на средиземноморските циклони са обстоятелства, които водят до промяна в интензивността на валежите в нашата страна. Тези обстоятелства не се отчитат от нормативната уредба към 2020г. и продължаваме да оразмеряваме отводнителните системи на сградите за нормативен оразмерителен дъжд с продължителност 5 минути и повторяемост на дъжда веднъж на 5 години, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации с позоваване към Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.
Дъждовните води от екстремално интензивни валежи регистрирани през последните години претоварват основните отводнителни системи оразмерени за нормативна интензивност на дъждовете, която в някои случаи е по-ниска и като краен резултат се натрупва дъждовна вода върху покривите на сградите.
При възникване на недопустимо високо натоварване от дъждовна вода върху покривите спрямо размероопределящия товар от сняг се явява причина за нарушаване статиката на покривната конструкция като цяло.
В тази връзка считаме, че е наложително да бъде обсъдена в широк кръг от специалисти необходимостта от изменение и допълнение на действащата нормативна база в тази област.
Бихме желали всички инженери проектанти участващи в изработването на инвестиционни проекти на отводнителни системи за дъждовна вода от покриви на сгради да споделят своите виждания по поставения проблем, за да се избегнат нежелани претоварвания на строителните конструкции от наводнявания на покриви.
В тази връзка предлагаме на вашето внимание следната анкета.

Анкета
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНКРЕТНА МЕТОДИКА (ПРОЦЕДУРА) ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА АВАРИЙНА ОТВОДНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ КАТО ОСНОВАНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4/2005 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ ВИК ИНСТАЛАЦИИ (ПИЕСВКИ) ИЛИ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НЕЯ
Име на инженер-проектанта: *
Електронна поща на инженер-проектанта: *
1. Нормативната уредба на България по-точно Наредба №4/2005г. за ПИЕСВКИ посочва ли конкретни изисквания за еднозначно проектиране на аварийно отводняване на дъждовни води от сградите според Вас? *
2. Така както е формулирано проектирането на аварийни преливници по смисъла на чл. 159 от Наредба №4/2005г. за ПИЕСВКИ и позоваването ѝ на БДС EN 12056-3:2000- проектиране и оразмеряване на сградни дъждовни канализационни системи, указват ли ясно за Вас:
2.1 Как се определя оразмерителното дъждовно водно количество за аварийните водоприемници? *
2.2. Как се планира местоположението на аварийните водоприемници? *
3. Оразмеряването на отводнителната инсталация за дъждовна вода на една сграда се извършва въз основа на данните за интензивността на оразмерителен дъжд с продължителност 5мин. и период на еднократно претоварване на канализационната инсталация – 5 години, съгласно Наредба №4/2005г. за ПИЕСВКИ.От тази формулировка в Наредбата следва ли да се подразбира, че всички валежи с по-висока интензивност няма да могат да бъдат проведени от отводнителната инсталация на покривите? *
4. Необходимо ли е разработването на конкретна методика (процедура) за оразмеряване на аварийна отводнителна, дъждовна сградна инсталация като приложение към Наредба №4/2005г. за ПИЕСВКИ при наблюдаваните климатични промени и екстремално проливни дъждове през последните години? *
5. Друго
Неозаглавено
Лице за контакт при въпроси, свързани с попълване на Анкетата.
инж. Балчо Балчев, тел: 0888 853 982, ел. поща: ………………….
Моля да попълните анкетата до 01.02.2021 г.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy