แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกข้อมูลบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
ระดับความพึงพอใจ มีดังนี้
มากที่สุด เท่ากับ 5
มาก เท่ากับ 4
ปานกลาง เท่ากับ 3
น้อย เท่ากับ 2
น้อยที่สุด เท่ากับ 1
ด้านวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
การตอบข้อซักถามในการอบรม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service