Cytundeb: Ysgol Syr Thomas Jones Microsoft Teams o fewn HWB

Mae athrawon yr ysgol yn cytuno i:

• Drafod rolau a chyfrifoldebau gyda'r dysgwyr
• Sicrhau bod y gwersi yn dilyn amserlen yr ysgol, ac os bydd unrhyw newid, eu bod yn cael eu rhannu gyda
disgyblion e.e os yw'r gwersi'n cael eu canslo neu ail-drefnu
• Fod yn ymwybodol o’r holl weithdrefnau a pholisïau perthnasol diweddaraf, gan gynnwys polisïau
diogelu data, diogelu a diogelwch ar-lein
• Sicrhau bod gwersi byw yn cael ei gau gan staff i osgoi sefyllfa un-i-un drwy ddatgysylltu pawb yn Teams ar
ddiwedd y wers


Mae'r dysgwyr yn cytuno i:

• Gadw safonau ymddygiad mewn gwers fyw ar Teams i fod yr un fath ag ymddygiad ddisgwyliedig yn y
dosbarth
• Fod yn brydlon ar gyfer pob gwers
• Drefnu ffeiliau / nodiadau perthnasol ar gyfer pob gwers ymlaen llaw
• Sirchau os oes angen cwblhau gwaith cyn y wers, bod y gwaith hwnnw wedi ei gyflawni cyn i'r wers ar-lein
gychwyn
Wneud yn siŵr bod offer fel gwefrydd (power adaptor) a gliniadur yn barod cyn i’r wers gychwyn
• Ddangos parch at bawb yn yr ystafell ddosbarth ar-lein
• Wisgo’n addas ar gyfer pob dosbarth, gan ddangos parch at bobl eraill
• Mengofnodi / logio mewn o lleoliad addas
• Geisio cyfrannu i'r wers mewn ffordd gadarnhaol yn unol â chanllawiau’r athro
• Beidio â thorri ar draws a gweiddi allan ar unrhyw adeg (llaw electroneg i fyny)
• Beidio recordio na rhannu lluniau o’r wers / dosbarth ar lein.


Enw Cyntaf (Disgybl) *
Cyfenw (Digybl) *
Blwyddyn *
Caniatâd i recordio sesiynau llif byw: *
Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd yr athrawon yn recordio pob un o’r gwersi Microsoft Teams. Eiddo'r ysgol fydd y recordiadau hyn ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw gorff arall oni bai bod pryder ynghylch diogelu. Bydd sesiynau llif byw yn cael eu trin yn yr un ffordd â phob data personol arall ac yn unol â pholisïau diogelu data'r ysgol a rheoliadau GDPR.
Llofnod Rhiant neu ddisgybl dros 13 mlwydd oed (Enw) *
Gweler canllawiau Mon
Dyddiad *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hwb. Report Abuse