แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและ ความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลบุลากรของคณะโดยความคิดเห็นของท่านจะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่ สากลต่อไป

  This is a required question
  This is a required question
  1. ความพึงพอใจด้านความเร็วในการให้บริการ
  2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
  4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  5. ความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับในการเข้ารับบริการ
  6. มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยในการให้บริการ
  7. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการ
  8. ความเร็วของเครือข่าย
  Please enter one response per row
  1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
  2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
  3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในฐานข้อมูล
  4. ความน่าชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
  5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
  6. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
  7. ความหลากหลายของข้อมูล
  8. การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
  Please enter one response per row
  1. ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
  2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
  3. มีฟังก์ชันหรือเครื่งมือให้ใช้งานอย่างเหมาะสม
  4.ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
  5.ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
  6. มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม
  7. มีข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
  8.ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ
  9. มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
  10. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  This is a required question