แบบประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการพลเรือน (ของสำนักงาน ก.พ.) ปี พ.ศ. 2559
*** คำแนะนำ : ฟอร์มแบบประเมินนี้ เหมาะสำหรับโปรแกรม Google Chrome ***
*** คำแนะนำ : ฟอร์มแบบประเมินนี้ เหมาะสำหรับโปรแกรม Google Chrome ***
*** คำแนะนำ : ฟอร์มแบบประเมินนี้ เหมาะสำหรับโปรแกรม Google Chrome ***


แบบประเมินนี้สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเพื่อเป็นเครื่องมือให้ข้าราชการของส่วนราชการสำรวจพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง ในด้านกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผู้ทำแบบประเมินควรทำแบบสำรวจให้ครบ 5 ด้านเพื่อให้ระบบสามารถประมวลคะแนนได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.พ.จะเก็บข้อมูลและผลการประเมินตนเองครั้งนี้ของท่านไว้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นความลับ ดังนั้นจึงจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ทำแบบประเมินตนเองแต่อย่างใด

คำชี้แจง
โปรดพิจารณาว่าท่านมีพฤติกรรมแต่ละข้อตามความเป็นจริงในระดับใด
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เพศ *
อายุ (ให้กรอกเฉพาะตัวเลข เท่านั้น) *
Your answer
ช่วงอายุของท่าน *
หน่วยงาน *
ตำแหน่ง *
ตำแหน่ง ระดับ *
E-mail
Your answer
อาชีพหลัก *
วุฒิการศึกษา *
ภูมิลำเนา *
ด้านที่ 1 กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
คำชี้แจง ขอให้ท่านอ่านข้อความและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด เมื่ออ่านคำถามแล้ว โปรดเลือกในช่องที่มีความตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อคำถาม
1. แม้ผู้ร่วมงานทำผิดระเบียบและชักชวนให้ข้าพเจ้าทำตาม ข้าพเจ้าก็ยืนหยัดที่จะทำอย่างถูกต้อง *
2. ข้าพเจ้าปฏิเสธผู้ที่จะให้ข้าพเจ้าทำในสิ่งที่ขัดต่อมาตรฐานของวิชาชีพของข้าพเจ้า *
3. ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะรับผลประโยชน์ที่มีผู้เสนอให้ *
4. เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกระทำผิดร้ายแรงข้าพเจ้าไม่กล้าลงโทษเขา *
5.เมื่อเห็นผู้ร่วมงานจำนวนหนึ่งกำลังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าเข้าไปทักท้วง *
6. เมื่อรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาสั่งในสิ่งที่อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ข้าพเจ้าจะขอคำอธิบายจากท่าน *
7. เมื่อมีผู้เสนอผลประโยชน์ให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้รับความสะดวกจากทางราชการ เข้าเจ้าปฏิเสธอย่างเด็ดขาด *
8.เมื่อทราบว่ามีการปฏิบัติต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพ ข้าพเจ้ารีบทักท้วง *
9. เมื่อมีคนจำนวนหนึ่งคิดเห็นในทางที่ไม่เหมาะสม ข้าพเจ้าจะพยายามโน้มน้าวให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง *
10. ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธของกำนัล เมื่อมีผู้มาเสนอให้เพราะไม่ผิดระเบียบราชการ *
ด้านที่ 2 ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
คำชี้แจง ขอให้ท่านอ่านข้อความและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด เมื่ออ่านคำถามแล้ว โปรดเลือกในช่องที่มีความตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อคำถาม
1. มีกฎระเบียบทางราชการบางประการที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ *
2. ข้าพเจ้าจะไม่เข้าประชุมตามนัดหมาย ถ้าข้าพเจ้าติดภารกิจส่วนตัว *
3. ข้าพเจ้าทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามหน้าที่ *
4. ข้าพเจ้าไม่เคยผิดนัดกับผู้มาติดต่อราชการ *
5. ข้าพเจ้าทำงานให้ตรงตามกำหนดการ แม้มีเหตุจำเป็นส่วนตัว *
6. ข้าพเจ้าเคยใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานในงานส่วนตัว *
7. ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงที่จะร่วมทำผิดระเบียบกับคนในที่ทำงาน *
8. ข้าพเจ้าจำเป็นต้องเอาอกเอาใจผู้ใหญ่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน *
9. เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ข้าพเจ้าไม่ชอบ ข้าพเจ้าก็พยายามทำอย่างดีจนสำเร็จ *
10. เมื่อมีการพิจารณาความดีความชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าพเจ้าต้องนึกถึงคนใกล้ชิดก่อน *
ด้านที่ 3 โปร่งใสตรวจสอบได้
คำชี้แจง ขอให้ท่านอ่านข้อความและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด เมื่ออ่านคำถามแล้ว โปรดเลือกในช่องที่มีความตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อคำถาม
1. ข้าพเจ้าเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทำงานไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ *
2. ข้าพเจ้าพยายามจัดหาข้อมูลที่เที่ยงตรงให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมงานใช้ในการตัดสินใจ *
3. ข้าพเจ้าจัดหาข้อมูลเพื่อประกอบการทำงาน ข้าพเจ้ามักเลือกเฉพาะแหล่งที่รู้จักคุ้นเคย *
4. ข้าพเจ้าจัดข้อมูลและเอกสารของทางราชการในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบได้ไม่เป็นระเบียบมากนัก *
5. ในกรณีที่มีผู้ร้องขอดูหลักฐานของทางราชการในส่วนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ แต่ทางราชการไม่สามารถให้ดูได้ ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายเหตุผลแก่เขา *
6. ข้าพเจ้ามักให้ความสะดวกแก่หน่วยงานตรวจสอบภายนอกมากกว่าหน่วยงานภายใน *
7. ข้าพเจ้ายึดถือเสมอว่าในการปฏิบัติราชการ คนราชการต้องปกปิดข้อมูลของทางราชการ *
8. ข้าพเจ้ากำหนดหลักการในการทำงานก่อนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ *
9. ข้าพเจ้าระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกขั้นตอน *
10. ข้าพเจ้านำเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข *
ด้านที่ 4 ไม่เลือกปฏิบัติ
คำชี้แจง ขอให้ท่านอ่านข้อความและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด เมื่ออ่านคำถามแล้ว โปรดเลือกในช่องที่มีความตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อคำถาม
1. ข้าพเจ้าจะให้บริการแก่บุคคลสำคัญเป็นพิเศษก่อนผู้รับบริการรายอื่นๆ *
2. ข้าพเจ้าให้เพื่อนสนิทรับบริการตามลำดับก่อนหลัง *
3. แม้ว่าจะมีผู้รับบริการมาก ข้าพเจ้าก็ให้บริการตามสบายไม่เร่งรีบกว่าปกติ *
4. ข้าพเจ้าอารมณ์เสียที่ต้องบริการแก่ผู้ที่พูดแล้วเข้าใจยาก *
5. ข้าพเจ้ามักให้บริการคนยากจนทีหลังเพราะต้องเสียเวลาอธิบายมาก *
6. ในขณะที่ให้บริการ บางครั้งมีผู้ใช้วาจาไม่ดีกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตอบโต้กลับไป *
7. เมื่อมีคนจากหน่วยงานอื่นมาติดต่อกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามักบอกให้เขาติดต่อกับคนอื่นแทน *
8. เมื่อคนที่มาติดต่อขาดหลักฐานบางอย่าง ข้าพเจ้าหาหนทาง เช่น การใช้เอกสารอื่นที่จำเป็นแทน เพื่อให้เขาได้รับบริการ *
9. แม้เวลาที่ข้าพเจ้าเหนื่อย ข้าพเจ้าก็ยังพูดจาดีกับผู้ที่มาติดต่อ *
10. ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะรับงาน เมื่อมีผู้มาติดต่อเวลาใกล้เลิกงาน *
ด้านที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน
คำชี้แจง ขอให้ท่านอ่านข้อความและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด เมื่ออ่านคำถามแล้ว โปรดเลือกในช่องที่มีความตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อคำถาม
1. ข้าพเจ้ามีการตั้งเป้าหมายใหญ่ และเป้าหมายย่อยในการปฏิบัติงาน *
2. ข้าพเจ้าวางแผนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด *
3. ข้าพเจ้ามักทำงานไม่ทันเวลาที่กำหนด *
4. ข้าพเจ้าแสวงหาทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จดีขึ้น *
5. ข้าพเจ้าปรับขั้นตอนการทำงานให้สั้นลงเพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้น *
6. ข้าพเจ้าเคยขอให้มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้น *
7. ข้าพเจ้าประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นระยะ ว่างานนั้นดำเนินตามเป้าหมายหรือไม่ *
8. ข้าพเจ้าตรวจทานงานที่ทำด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง *
9. ข้าพเจ้าไม่ตามไปแก้ไขสิ่งที่ข้าพเจ้าทำบกพร่อง ถ้าข้าพเจ้าได้ส่งงานนั้นไปแล้ว *
10. ข้าพเจ้าจัดประชุมกลุ่มงาน เพื่อการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms