การรับฟังความคิดเห็นในการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 หลักการของแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 4.4 ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยังไม่พร้อมที่จะรับโอนภารกิจ ให้ส่วนราชการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รับไปดำเนินการแทนก่อน และเมื่อเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีความพร้อมและประสงค์รับโอนภารกิจเมื่อใด ให้องค์การริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถ่ายโอนภารกิจนั้นให้แก่เทศบาล และองค์การริหารส่วนตำบล (อบต.) เจ้าของพื้นที่รับไปดำเนินการได้ทันที โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 10 แห่ง
รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น
1. ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล (ชื่อ - สกุลจริง)
Your answer
2. จังหวัด
Your answer
3. เพศ
4. อายุ
5. ข้อมูลการศึกษาสูงสุด
6. ท่านอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใด
7. ท่านเคยศึกษาเอกสาร/เข้ารับการประชุม/อบรมเกี่ยวกับการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือไม่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service