แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
เพื่อความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในการเรียนการสอน งานวิจัย และการศึกษาดูงานเยี่ยมชม ทางศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจและแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ประเภทผู้ขอรับบริการ *
สถานที่ทำงาน *
ประเภทงานที่มาใช้บริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ด้านการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ *
มากเกินความคาดหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความทันสมัยของเครื่องมือและความพร้อมของอุปกรณ์
1.2 เวลาเปิดให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนการขอใช้บริการมีความเหมาะสม ง่ายต่อความเข้าใจ
1.4 ความเหมาะสมในการให้บริการนอกเวลาราชการ
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากเกินความคาดหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ให้ข้อมูลความรู้ด้านเครื่องมือได้ตรงตามจุดประสงค์ความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 ให้คำแนะนำ อธิบาย ปรึกษาเพิ่มเติมและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.3 ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ สุภาพ กระตือรือร้น และให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาอุปสรรค
2.4 อำนวยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากเกินความคาดหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 แบบฟอร์มต่างๆ /การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนของข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของศูนย์ฯ
3.2 ความพร้อมของสถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความสะดวกในการติดต่อ
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากเกินความคาดหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 คุณภาพของผลงาน ครบถ้วน ถูกต้อง
4.2 ได้ผลงานตรงเวลา และทันต่อความต้องการ
4.3 ความคุ้มค่าของการรับบริการ
4.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
มากเกินความคาดหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.5 ความพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์เครื่องมืออื่นๆ ที่ท่านเคยใช้บริการ (หากไม่เคยใช้บริการศูนย์เครื่องมืออื่นให้ยกเว้นตอบในข้อนี้)
ตอนที่ 3 คำถามพิเศษ
1 ความต้องการระบบจองขอใช้บริการแบบออนไลน์ (เมื่อมีการดำเนินการในอนาคต) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการระบบจองขอใช้บริการแบบออนไลน์ (เมื่อมีการดำเนินการในอนาคต)
2. ความต้องการด้านมาตรฐาน ISO17025 สำหรับเครื่องมือ *
3. หากมีความต้องการความต้องการด้านมาตรฐาน ISO17025 สำหรับเครื่องมือ โปรดระบุชื่อเครื่องมือ
Your answer
ตอนที่ 4 เครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ ที่ต้องการให้ทางศูนย์เครื่องมือฯ จัดหาเพิ่มเติม (หากมีความต้องการโปรดระบุ)
3.1 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ลำดับที่ 1
Your answer
3.2 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ลำดับที่ 2
Your answer
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms