Formularz zgłoszeniowy - Półkolonie w FabLabie'21
LABIE W FABLABIE mówimy stanowcze NIE!
I mając w pamięci zeszłoroczne uśmiechy uczestników naszych półkolonii już nie możemy doczekać się wakacji!
Pędzimy, więc do Was z naszymi pomysłami na tegoroczne lato!
Każdego dnia zgłębimy tajniki jednej z FabLabowych pracowni, aktywnie spędzimy czas odkrywając zielone okolice FabLabu, wyruszymy na całodzienną wyprawę do lasu i kreatywnie popracujemy nad indywidualnymi projektami. Zajęcia stolarskie, projektowanie 3D, szycie na maszynie, leśne warsztaty, eksperymenty i wiele, wiele innych przygód dla wszystkich dzielnych śmiałków. Czeka nas dużo kombinowania, majsterkowania i konstruowania, a przy tym mnóstwo radości i hałasu. Podczas wszystkich tegorocznych warsztatów będziemy zgłębiać temat ŻYWIOŁÓW z podziałem na 3 programy:
Powietrze
Ziemia
Ogień


Do zobaczenia!
Imię i nazwisko dziecka: *
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: *
Data urodzenia dziecka: *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon rodzica/prawnego opiekuna: *
Adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna: *
Wybrany turnus/y: *
Required
Alergie, nietolerancje, inne uwagi: *
Istotne dane o stanie zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznym (np. Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD) i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi okulary).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Inteligentna Małopolska”,z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z dokonaniem rezerwacji i dokonywania zakupu wstępu do FabLab Małopolska; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja „Inteligentna Małopolska” z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do dokonania rezerwacji Pracowni FabLabi wejściem do FabLab). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji Pracowni FabLab i tym samym brak wstępu do FabLab.; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w celu profilowania. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy