แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกำหนดให้วัดผลร้อยละ 70 ขึ้นไป
ทั้งนี้ผลการตอบแบบสอบถามของท่าน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำมาทบทวนเพื่อปรับปรุง การให้บริการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลต่อไป
ขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 0 options.
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  การเข้าใช้งานสะดวก
  ข้อมูลทันสมัย
  ความหลากหลายของการนำเสนอข้อมูล
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question