แบบม.6/6.4/ศิลปะ วัฒนธรรม

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน

  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณในความร่วมมือ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์