แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ที่มีต่อสวัสดิการสมาชิก ปี 2562
1. ประเภทสมาชิก
2. เพศ
3. อายุ
4. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์
5. ท่านทราบหรือไม่ว่าสหกรณ์มีสวัสดิการอะไรบ้างให้กับสมาชิกสหกรณ์
โปรดให้ความคิดเห็นต่อสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ข้อ 6 -10 )
6. เงินช่วยเหลือค่าเยี่ยมไข้ (กรณีผู้ป่วยในเท่านั้น)
7. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จะแบ่งจ่ายทุนฯ เป็นช่วง ๆ ตามระดับการศึกษา
8. เงินสงเคราะห์สำหรับสมาชิกถึงแก่กรรม ซึ่งจะนับจากอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์
9. เงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ตามกรณีภัยที่เกิดขึ้น
10. เงินสวัสดิการเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุจากการทำงานประจำปีนั้น ๆ นับตามอายุการเป็นสมาชิก
11. หากสหกรณ์จะเพิ่มสวัสดิการใหม่ให้กับสมาชิก ท่านเห็นด้วยกับสวัสดิการด้านใดมากที่สุด เรียงลำดับความสำคัญจากคะแนนมากไปหาน้อย ( คะแนน 5,4,3,2,1 )
11.1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ของทุกปี ตามอายุการเป็นสมาชิก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11.2 สวัสดิการสมาชิกเพื่อการรับขวัญทายาทใหม่
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11.3 สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้ไม่เคยขอรับทุนการศึกษาบุตรหรือไม่มีบุตร (จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11.4 สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท/เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ (จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11.5 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service