Idea-to-Implementation Tool User Questionnaire

Thank you very much for taking the time to fill out this questionnaire! (Dutch version included below)

We are currently working on a tool that helps people who want to develop their ideas, improve their research and implement solutions. The idea for the tool came from my own experience when studying, writing a paper and doing my Master thesis research.

But before getting too far ahead of ourselves, we wanted to pause and take the time to learn how others are experiencing the information overload when starting a new project or in the middle of a research trajectory.
The way the questionnaire works is: We’ll start by describing the main problems we are tackling and then we’ll ask if any of those resonate with you.

We’d like to stress that we do not have a finished product yet and our objective is learning from you - not selling or pitching to you. However, the answers you provide might be used as an argument to policy makers to convince them additional research in this area is absolutely valuable.

---

Bedankt voor de tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen!

Momenteel zijn we aan het werken aan een hulpmiddel voor mensen die hun ideeën willen tot uiting brengen en ontwikkelen, hun onderzoek verbeteren of oplossingen implementeren. Het idee voor de tool komt vanuit mijn eigen ervaringen bij het studeren, schrijven van papers en het uitvoeren van mijn Master thesis onderzoek.

Maar voor we te ver vooruit lopen op de feiten, wilden we even pauzeren en de tijd nemen om te leren hoe anderen de overrompeling aan informatie ervaren wanneer ze een nieuw project starten of in het midden van een onderzoekstraject zijn.
De manier waarop deze bevraging werkt is als volgt: eerst stellen we drie kernproblemen voor waarmee we te kampen hebben en daarna vragen we hoe u deze ervaart.

We willen beklemtonen dat het product en onderzoek hieromtrent nog niet afgerond is en het doel is om van u te kunnen leren - niet aan u verkopen of aanprijzen. Toch zullen de antwoorden die u geeft mogelijk gebruikt worden als een argument voor beleidsmakers om hen te overtuigen dat verder onderzoek in dit gebied absoluut waardevol is.

---

The Idea-to-Implementation Initiative Team
idea-to-implementation@semanticprofiling.net

---

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  The story

  So let me tell you about the problems we are tackling: Hieronder leggen we de problemen uit die we gaan aanpakken: --- With the tool you can collect relevant information as such that it allows you to process it into knowledge for your projects efficiently and get instant feedback on a quick idea or brainstorm from your trustworthy resources and connections. 1. Collaborate Finding an integrated method on how to contribute to your trusted (or another relevant) community thoughts and ideas and give feedback on ideas from others to empower collaboration. 2. Streamline and shape Create an effective visualization, mapping contributions to be able to efficiently gain insight in the relations between people, their ideas, links to resources and you. 3. Connect and grow Allow to inspect suggested other researchers, find people who can support your project. --- Met de tool kan u relevante informatie verzamelen zodanig aangebracht dat die u toelaat om deze efficiënt tot effectieve en bruikbare kennis voor uw projecten te verwerken. Tevens laat de tool toe om onmiddellijke feedback te krijgen op een snel idee of brainstorm van jouw vertrouwd netwerk van bronnen en connecties. 1. Collaborate (Samenwerken) Het vinden van een geïntegreerde methode hoe u gedachten en ideeën kan bijdragen tot uw vertrouwde gemeenschap (of een andere relevante groep) en feedback kan geven op ideeën van anderen om samenwerking te bevorderen. 2. Streamline and shape (Stroomlijnen en vormgeven) Het creëren van een effectieve visualisatie, het trachten in kaart brengen van bijdragen om een efficiënt inzicht te krijgen in de relaties tussen mensen, hun ideeën, links naar bronnen en u. 3. Connect and grow (Contacten leggen en groeien) Het mogelijk maken om onderzoekers aan u aan te bevelen, mensen te vinden die uw project kunnen steunen. ---
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Collaborate

  This is a required question
  This is a required question

  Streamline and shape

  This is a required question
  This is a required question

  Connect and grow

  This is a required question
  This is a required question

  Wrap-up

  As I mentioned at the start, this isn’t a finished product, but we are building an online solution to help you share ideas to get inspired and build unique products for a better future. The *best way* to describe the concept might be: "A filtered Twitter-like sharing platform where users remain in control of their contributions" or “streamlining idea-to-implementation”. --- Zoals bij het begin van deze bevraging vermeld is dit geen afgewerkt product noch onderzoek, maar we zijn begonnen aan de uitbouw van een online oplossing om u te helpen bij het delen van ideeën om geïnspireerd te kunnen raken en unieke producten te bouwen voor een betere toekomst. De *beste manier* om zo'n concept te beschrijven kan zijn: "Een gefilterd Twitter-achtig uitwisselingsplatform waar de gebruiker de controle houdt over zijn bijdragen" of "het stroomlijnen van het tot uitvoering brengen van ideeën"
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question