სასწავლო-საწვრთნელი კურსების                                                                    Training course
გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი/ Application  
მოქალაქე/Citizenship *
თანამდებობა/Rank *
სახელი, გვარი   / Name, surname: *
ელ. მისამართი/ E-mail *
პირადი ნომერი/ ID Card №: *
მეზღვაურის  კოდი/ Seafarer’s Code: *
დაბადების თარიღი/ D.O.B. *
MM
/
DD
/
YYYY
ტელ./Tel: *
კურსების დასახელება                            Name of the course
Столбец 1
პირადი გადარჩენის მეთოდები / Personal Survival Techniques
ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლა
ელემენტარული პირველადი დახმარება/ Elementary First Aid
პირადი უსაფრთხოება და სოციაულური პასუხისმგებლობა/ Personal Survival and Social Responsibilities
კოლ. სამაშველო საშუალებებისა და სამაშველო კატარღების მართვა, გარდა სწრაფმავალი სამაშველო კატარღების/ Proficiency in survival craft and rescue boats, other than fast rescue boats
ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლის გაფართოებული კურსი/ Advanced Fire Fighting
საშიში და მავნე ნივთიერების შეფუთული ან ნაყარი სახით გადაზიდვის მეთოდები/ Carrying of Dangerous and Hazardous substances in solid form/ Carrying of Dangerous and Hazardous substances in Packaged form
პირველადი სამედიცინო დახმარება/ Medical First Aid
სამედიცინო მომსახურება/ Medical Care
ნავთობმზიდი და ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაც. გაცნობითი წვრთნები/ Basic training for oil and chemical tanker cargo operations
ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეც. წვრთნა/ Advanced training for oil tanker cargo operations
ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეც. წვრთნა/ Advanced training for chemical tanker cargo operations
ინერტული აირების სისტემის გამოყენება/ Inert Gas System
ნედლი ნავთობით რეცხვის სისტემის გამოყენება/ Crude Oil Washing
უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარ-ჩვევები/ Security awareness training for all seafarers
უშიშროების განსაკუთრებული ვალდებულებები/ Training for seafarers designated security duties
გემის უშიშროების ოფიცერი/ Ship Security Officer
სამანქანე განყოფილების რესურსების მართვა, ხელმძღვანელობის და გუნდური მართვის უნარ-ჩვევების ჩათვლით/ Engine Resource Management (Including Leadership and Teamwork)
სანავიგაციო ხიდურის რესურსების მართვა,ხელმძღვანელობის და გუნდური მართვის უნარ-ჩვევების ჩათვლით/ Bridge Resource Management (Including Leadership and Teamwork)
გემის მართვა და მანევრირება/ Ship Handling and Maneuvering
ხელმძღვანელობა და გუნდური მართვა/ Leadership and Teamwork
ელ.-კარტოგრაფიული მოწყობილობებისა და ინფორმ. სისტემების (ეკმდის) გამოყენება/Operational use of electronic chart display and information systems
კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის ზოგადი ოპერატორის კურსი(პირველადი გავლა) General Operator’s Certificate for GMDSS
კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის ზოგადი ოპერატორის კურსი(მეორადი გავლა) General Operator’s Certificate For GMDSS (REFRESH)
რადიოლოკაციური ნაოსნობა, რადიოლო-კაციურიგავლება, არლგსგამოყენება/Radar Navigation, radar plotting, use of ARPA
ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვა/Cargo Handling and Ballast Operations
თევზსაჭერი გემის პერსონალის უსაფრთხოების საბაზისო წვრთნა/ Basic Training for fishermen
საზღვაო კულინარია/ Maritime Cook
უსაფრთხოების მართვის საერთაშორისო კოდექსის (SMS/ISM CODE)
გემის უსაფრთხოების ოფიცერი/ Ship Safety Officer
რისკის შეფასება და უბედური შემთხვევების გამოძიება/ Risk Assessment and Incident Investigation
გემებიდან ზღვის დაბინძურების თავიდან აცილების კურსი MARPOL -OPA 90
საზღვაო უბედური შემთხვევებისა და ავარიების გამოძიება/ Marine Accident and Incident Investigation
ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემები/ Automatic Identification System (AIS)
AMOS - ტექნიკური მომსახურება და შესყიდვები (AMOS Management&Purchase)
შენიშვნა
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო მეზღვაურზე გასცემს შესაბამისი ვადიანობის სერტიფიკატებს.
ადმინისტრაციული წერილი, რომელიც გაიცემა ყველა ასეთ სერტიფიკატზე დაადგენს ვალდებულებას, რომ მართვის/ექსპლუატაციის დონის მეზღვაური სერტიფიკატის გაცემიდან 6 თვის ვადაში, ხოლო რიგითი შემადგენლობა 9 თვის ვადაში, ვალდებულია გაიაროს შესაბამისი საწვრთნელი კურსი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, წვრთნის გაუვლელობის შემთხვევაში, გაცემული სერტიფიკატის მოქმედება შეჩერდება.
წინამდებარე პუნქტით დადგენილი პირობები არ ეხებათ იმ მეზღვაურებს, რომელთა სერტიფიცირებაც ხორციელდება შესაბამის თანამდებობაზე პირველად.
სასწავლო-საწვრთნელი კურსების საფასურის გადახდა:
სასწავლო-საწვრთნელი კურსების საფასურის გადახდა მეზღვაურებს შეეძლებათ დისტანციურად, თბს-ის გადარიცხვის აპარატების მეშვეობით:
ანგარიშის ნომერი : GE51TB7462636080100005
შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი (საიდენტიფიკაიო კოდი: 245433623)
კურსების საფასურის გადახდისას, ველში "შეიყვანეთ გადახდის დანიშნულება" მეზღვაურმა უნდა მიუთითოს შემდეგი მონაცემები:
სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, სერტიფიკატის საფასური
მომსახურების გაწევის  პირობები *
Столбец 1
მომსახურების გაწევის პირობებს გავეცანი და ვეთანხმები
თარიღი/ Date *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy