แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ (อบต.เนินมะกอก)
แบบสำรวจนี้มีทั้งหมด 2 ตอน  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. สถานภาพ
Clear selection
4. การศึกษา
Clear selection
5.อาชีพ
Clear selection
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก มากน้อยเพียงใด
ประเด็นความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม เป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง ปฏิบัติเหมือนกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
5.มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง
6.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีเพียงพอในการให้บริการ
7. สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ
8. มีป้ายบอกช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
9.มีน้ำดื่มสะอาดให้บริการ
10.สิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงพอเช่นห้องน้ำที่จอดรถ
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy