Senior w formie - zdrowie, rozwój, czas wolny

Senior w formie - zdrowie, rozwój, czas wolny

KIEDY: 15.11.2023
W GODZINACH: 10:00-12:00 
ADRES: osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla osób 60+

Przydatne informacje o zdrowiu, żywieniu, ćwiczeniach i pracy z ciałem.

Prowadzenie: Anna Białecka - biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Krystyna Pytel - biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych.

Zajęcia prowadzone w języku polskim.

Seniors in good shape - health, development, free time

WHEN: 15.11.2023
AT: 10:00-12:00 
ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków
FOR WHO: for people 60+

Useful information about health, nutrition, exercise and bodywork.

Conducting by: Anna Białecka - biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 
Krystyna Pytel - biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Пенсіонер у формі  - здоров'я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 15.11.2023
ГОДИНА: 10:00-12:00 
АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków
ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Корисна інформація про здоров'я, харчування, фізичні вправи та роботу з тілом.

Ведучі: Анна Бялецька - біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель - біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Numer kontaktowy | Contact number  | контактний телефон
*
Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki | Name and surname of participant | Прізвище та ім'я учасника/учасниці
*
Wiek uczestnika/uczestniczki | Age of participant | Вік учасника / учасниці 
*
Płeć  | Gender | Стать
*
Narodowość | Nationality | Національність *
Skąd dowiedziałaś_eś się o warsztatach? | How did you hear about the workshops? | Як ви дізналися про семінари?
*
Mam specjalne potrzeby dot. dostępności | I have special accessibility needs | Я маю особливі потреби в доступності 
*
Jeśli posiadasz specjalne potrzeby dot. dostępności, proszę opisz jakie (np. podjazd dla wózków, tłumaczenie na język polski migowy, większa czcionka) | If you have special accessibility needs, please describe them (e.g. wheelchair ramp, Polish sign language translation, larger font) | Якщо у вас є особливі потреби в доступності, будь ласка, опишіть, які саме (наприклад, пандус для інвалідних візків, переклад мовою жестів, більший шрифт)
Potrzebuję tłumaczenia na język: (Zaznacz gdy potrzebujesz tłumaczenia, podaj tę informację do 3 dni przed zajęciami, abyśmy mogli znaleźć tłumacza) | I need a translation into the language: (Check if you need a translation, provide this information up to 3 days before the class so that we can find a translator) |  Мені потрібен переклад: (Якщо Вам потрібен переклад, будь ласка, повідомте цю інформацію за 3 дні до заняття, щоб ми могли знайти перекладача)
Clear selection
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem funkcjonowania Centrum Edukacji i Wsparcia w Krakowie oraz Klauzulą Informacyjną RODO, która jest w nim zawarta. Dostępne na stronie: https://ib-polska.pl/ceiw | I declare that I have read the Regulations of the Education and Support Center, which is contained therein. Available on website: https://ib-polska.pl/ceiw/ | Підтверджую, що ознайомленa/ний з Регламентом Центру освіти та підтримки в Кракові та Інформаційним Положенням RODO, що міститься в ньому. Доступне за адресою https://ib-polska.pl/ceiw
*
Chcę otrzymywać newsletter fundacji Internationaler Bund Polska. | I would like to recieve on-line newsletter of the foundation Internationaler Bund Polska. |  Хочу отримувати інформаційний бюлетень фонду Internationaler Bund Polska.
*

Ochrona danych osobowych

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych w Internationaler Bund Polska, która jest dostępna pod linkiem: https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-rodo/ oraz Klauzulą Informacyjną RODO, która jest w nim zawarta.

Administratorem Państwa danych osobowych, w tym danych adresowych oraz adresu email jest Fundacja Internationaler Bund Polska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków lub poprzez adres email: IB-Polska-Krakow@ib.de Administrator będzie korzystał z Państwa danych głównie w celu prowadzenia korespondencji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.

Personal data protection

I declare that I have read the Information on data processing at Internationaler Bund Polska, which is available at the link: https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-rodo/ and the GDPR Information Clause, which is contained in it.

The administrator of your personal data, including address data and e-mail address, is Fundacja Internationaler Bund Polska. The Administrator can be contacted in writing by traditional mail at the following address: al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków or via the e-mail address: IB-Polska-Krakow@ib.de The administrator will use your data mainly for correspondence. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to object and the right to lodge a complaint with the supervisory authority on the terms set out in the GDPR.

Захист персональних даних

Я підтверджую, що ознайомленa/ний з Інформацією про обробку даних в Internationaler Bund Polska, яка доступна за посиланням: https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-rodo/  та інформаційну статтю RODO, яка міститься в ньому.

Адміністратором ваших особистих даних, включаючи дані про адресу та адресу електронної пошти, є Fundacja Internationaler Bund Polska. З Адміністратором можна зв’язатися письмово звичайною поштою за адресою: вул. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków або на електронну адресу: IB-Polska-Krakow@ib.de Адміністратор використовуватиме ваші дані переважно для листування. Ви маєте право на доступ до своїх даних і право на виправлення, видалення, обмеження обробки, право на заперечення та право на подання скарги до наглядового органу на умовах, викладених у GDPR.

*

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i utrwalonego na zdjęciach wizerunku jest Fundacja Internationaler Bund Polska zwana dalej fundacją.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: IB-Polska-Krakow@ib.de oraz w siedzibie fundacji.

3. Dane osobowe uczestników, takie jak imię oraz wizerunek przetwarzane mogą być w celu promocji projektu. *Dane osobowe, takie jak imię oraz Pani/Pana wizerunek przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku projektu i wydarzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym momencie. Dane osobowe, takie jak imię oraz wizerunek mogą być udostępniane na stronach i portalach internetowych oraz innych mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Zapoznawszy się z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, takie jak imię oraz wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie właściciela, w tym na obrót zdjęciami, na których utrwalono mój wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach zdjęć promocyjnych w:

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, portalach społecznościowych, aplikacjach;

b) filmach i spotach promujących wydarzenie oraz działalność Fundacji;

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw. Fundacja może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji Fundacji i projektu. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Declaration of consent to the processing and use of the image

According to Art. 13 sec. 1 and sec. 2 and art. 14 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR) we would like to inform you that: 

1. The administrator of your personal data and the image recorded in the photos is the Internationaler Bund Polska Foundation, hereinafter referred to as the Foundation.

2. Contact with the Data Protection Officer is possible at the following e-mail address: IB-Polska-Krakow@ib.de and at the seat of the foundation.

Personal data, such as name and image, may be processed to promote the project.

* Personal data, such as your name and image, will be processed to promote and build a positive image of the project and event following art. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Your personal data and image will be processed until the consent is withdrawn, we remind you that it may be withdrawn at any time. Personal data, such as name and image, may be made available on websites, social media portals, and other regional and national media.

Having read the above, I consent to the use of personal data, such as name and image, by the Administrator or by other persons at the request of the owner, including the marketing of photos on which my image has been recorded and the reproduction of the image with all currently available techniques and methods, dissemination and publishing, also along with the images of other people, recorded as part of promotional photos in:

a) electronic media, in particular on websites, social networks, and applications;

b) films and spots promoting the event and activities of the Foundation;

I declare that using the image following this Consent does not infringe my personal rights or other rights. The Foundation may transfer the right to use the image to other entities on the terms set out in this Consent in order to promote the Foundation and the project.I declare that I am giving this consent free of charge.

Заява про дозвіл на обробку та використання зображення

Відповідно до ст. 13 (1, 2) та ст. 14 (1, 2) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC (GDPR), повідомляємо, що:

1. Адміністратором ваших персональних даних і зображень, зафіксованих на фотографіях, є Фонд Internationaler Bund Polska, далі – Фонд.

2. Зв'язатися з інспектором із захисту даних можна за адресою електронної пошти: IB-Polska-Krakow@ib.de та за місцезнаходженням фонду. 

3. Персональні дані, такі як ім’я та зображення, можуть оброблятися з метою просування проєкту. *Персональні дані, такі як ваше ім’я та зображення, будуть оброблятися з метою просування та створення позитивного іміджу проєкту та події згідно зі ст. 6 (1а) GDPR. Ваші персональні дані та зображення будуть оброблятися до моменту відкликання згоди, яку можна відкликати в будь-який час. Персональні дані, такі як ім’я та зображення, можуть бути оприлюднені на веб сайтах та інтернет-порталах, а також в інших регіональних і національних ЗМІ. 

Після ознайомлення із вищевикладеним, я, нижчепідписаний/а даю дозвіл на використання моїх персональних даних, таких як ім’я та зображення, адміністратором або іншими особами від його імені, зокрема й на оприлюднення фотографій, на яких є моє зображення, а також для відтворення зображення за допомогою всіх доступних на даний момент технік і методів, поширення та публікації, зокрема й групових фотографій з іншими людьми, зроблених з метою промоції, у:

а) електронних ЗМІ, зокрема на вебсайтах, у соціальних мережах, мобільних застосунках;

б) фільмах та відеороликах, що рекламують подію;

Я заявляю, що використання зображення згідно з цим дозволом не порушує моїх особистих чи інших прав. Фонд може передавати право на використання зображень іншим особам на умовах, викладених у цьому дозволі, з метою просування проєкту. Я заявляю, що даю дозвіл на безкоштовне використання зображень.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy