แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งการตอบแบบสำรวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลเกียวกับผู้ตอบ *
เพศ *
1.ด้านห้อง Lab และอุปกรณ์ต่อพ่วง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บรรยากาศและสถานที่
ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ
ความพร้อมและสมบูรณ์ของเครื่องคอมฯ
ปริมาณเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์อื่นๆ เพียงพอ
ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ
2.ด้านงานบริการระบบเครือข่าย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ครอบคลุมทั่วถึง
ความเร็วในการใช้งาน Internet
ความเหมาะสมในบริการของ Internet
ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
3.ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ MIS *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกในการใช้งาน
ความรวดเร็วในการใช้งาน
ความถูกต้องในการใช้งาน
ความครอบคลุมของระบบกับงาน
การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา
4.ด้านการให้บริการของ จนท. ศูนย์คอมฯ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การตอบข้อซักถาม และการให้คำแนะนำ
ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้น
ยิ้มแยมแจ่มใสและกิริยาวาจาสุภาพ
ความรวดเร็วในการติดต่อและการให้บริการ
5.ด้านกระบวนการทำงานของศูนย์คอมฯ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
บริการตรงตามความต้องการ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ
ติดตาม พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการใช้บริการ
คุณภาพโดยรวมในการให้บริการ
6.ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service